Trie

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Katsu Cập nhật lần cuối 15:58 15-05-2022 2.636 lượt xem 0 bình luận
Tác giả/Dịch giả: huulam3011 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Trie

Dẫn nhập

Các bài toán liên quan đến xử lý xâu là một dạng bài khá phổ biến trong lập trình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cấu trúc dữ liệu dạng cây được dùng để xử lý xâu nhé.


Nội dung

Để có thể tiếp thu bài học này một cách tốt nhất, các bạn nên có những kiến thức cơ bản về:

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về:

 • Trie

Bài toán đặt ra

Ta có một bài toán như sau:

Cho n xâu (n \leq 10^{5}) chỉ gồm các chữ cái latin in thường a,b,c, ..., z. Tổng chiều của n xâu đã cho không vượt quá 10^{5}. Chiều dài một xâu được quy ước là số ký tự của xâu đó và kí hiệu là |s|.

Cho q truy vấn (q \leq 10^{5}), mỗi truy vấn là một xâu s, tổng chiều dài các xâu truy vấn không vượt quá 10^{5}. Với mỗi xâu s được truy vấn, hãy đếm số lượng xâu trong n xâu đã cho nhận xâu s là xâu tiền tố.

Một xâu s gọi là xâu tiền tố của xâu u nếu xâu con u_{1}u_{2}u_{3}...u_{|s|} của xâu u chính là xâu s. Ví dụ, xâu “ac” hay “acbd” là xâu tiền tố của xâu “acbd” nhưng xâu “acd” không là xâu tiền tố của xâu “acbd”.

Ví dụ:

Input

Output

5

aded

adec

b

adc

ba

4

ad

c

ade

ba

3

0

2

1

Giải thích ví dụ:

 • Xâu “ad” là xâu tiền tố của các xâu “aded”, “adec”, adc”
 • Xâu “c” không là xâu tiền tố của xâu nào
 • Xâu “ade” là xâu tiền tố của các xâu “aded”, “adec”
 • Xâu “ba” là xâu tiền tố của xâu “ba”

Lời giải ban đầu

Theo suy nghĩ cơ bản và đơn giản nhất, với mỗi xâu s truy vấn, ta sẽ so sánh lần lượt xâu s với xâu con gồm |s| kí tự ở đầu của mỗi xâu đã cho. Nếu như hai xâu con là giống nhau ta sẽ tăng kết quả lên 1 còn nếu không thì sẽ bỏ qua.

Từ ý tưởng đó ta có thể triển khai như sau:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e5;

int n, q;
string s[MaxN];

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);
  cin >> n;
  for(int i = 0 ; i < n ; i++) cin >> s[i];
  cin >> q;
  while(q--){
    string x;
    int count = 0;
    cin >> x;
    for(int i = 0 ; i < n ; ++i){
      string temp = s[i].substr(0, x.length());
      if(temp == x) count++;
    }
    cout << count << endl;
  }

  return 0;
}

Tuy nhiên, độ phức tạp của chương trình trên là O(n\times sum(s)) trong đó sum(s) là tổng chiều dài các xâu truy vấn. Liệu có một phương pháp nào có thể cho thời gian tốt hơn không? Đó chính là lúc áp dụng cấu trúc dữ liệu mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Trie.


Tổng quát về Trie

Trie là gì?

Trie (xuất phát từ từ retrieval) là một cấu trúc dữ liệu dùng để quản lí một tập các xâu.

Trie có thể thực hiện các thao tác:

 • Thêm một xâu vào tập
 • Xoá bỏ một xâu khỏi tập
 • Thực hiện các truy vấn

Cấu trúc

Trie là một cây trong đó:

 • Node gốc không chứa thông tin
 • Mỗi cạnh trên cây là một ký tự
 • Đường đi từ node gốc đến một node trên cây thể hiện một xâu gồm các ký tự trên đường đi

Ví dụ về Trie:

Ta thấy, trong Trie trên thì node 1 là node gốc. Đường đi từ node 1 đến node 6 thể hiện xâu “ada” hay ta có thể nói node 6 thể hiện xâu “ada”. Tương tự, node 7 thể hiện xâu “ba”.


Cách cài đặt

Xây dựng node

Một node cơ bản sẽ bao gồm mảng next[] là một mảng các con trỏ dùng để trỏ đến các node con của node hiện tại

Tuỳ vào từng bài toán, ta sẽ có thêm các yếu tố để phù hợp với yêu cầu. Với bài toán trên của chúng ta, ta sẽ cần thêm biến count để đếm số lượng xâu mà có xâu tiền tố là xâu được biểu diễn bởi node hiện tại.

class Node{
  public:
    int count;
    Node *next[26];

    Node(){
      count = 0;
      for(int i = 0 ; i < 26 ; ++i) next[i] = NULL;
    }
};

Khởi tạo Trie

Để khởi tạo Trie, ta sẽ cần khởi tạo một node gốc gọi là node root không chứa thông tin gì.

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e5;

int n, q;
string s[MaxN];

class Node{
  public:
    int count;
    Node *next[26];

    Node(){
      count = 0;
      for(int i = 0 ; i < 26 ; ++i) next[i] = NULL;
    }
};

class Trie{

  Node *root;

  public:

    Trie(){
      root = new Node();
    }
} trie;

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);

  return 0;
}

Hàm Insert()

Hàm Insert() là một hàm void nhận vào tham số là xâu s cần thêm vào tập quản lý.

Quá trình thêm một xâu vào tập như sau:

 • Dùng biến cur dạng con trỏ để thể hiện node hiện tại. Ban đầu, cur=root
 • Duyệt qua từng kí tự xâu s. Ta sẽ thay thế các ký tự ‘a’, ‘b’, ‘c’, …, ‘z’ thành 0, 1, 2, …, 25 để dễ quản lý
 • Nếu như chưa tồn tại một cạnh ứng với kí tự hiện tại, ta sẽ tạo mới một node để tạo ra một cạnh ứng với ký tự. Các bạn chú ý: Chỉ số của một node sẽ đại diện cho ký tự của cạnh đi từ node cur đến bản thân nó. Ví dụ, từ node cur tồn tại next[3]  có nghĩa là đã có một cạnh đại diện cho ký tự ‘d’. Nếu node đó đã tồn tại ta sẽ bỏ qua bước này
 • Ta sẽ tăng biến đếm count của node con ứng với cạnh mang ký tự hiện tại
 • Gán node cur bằng node ở trên để tiếp tục thêm các ký tự của xâu đó vào Trie
 • Quá trình kết thúc khi tất cả các ký tự của xâu được thêm vào Trie

Code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e5;

int n, q;

class Node{
  public:
    int count;
    Node *next[26];

    Node(){
      count = 0;
      for(int i = 0 ; i < 26 ; ++i) next[i] = NULL;
    }
};

class Trie{

  Node *root;

  public:

    Trie(){
      root = new Node();
    }

    void Insert(string s){
      Node *cur = root;
      int len = s.length();
      for(int i = 0 ; i < len ; ++i){
        int idx = s[i] - 'a';
        if(cur->next[idx] == NULL) cur->next[idx] = new Node();
        cur->next[idx]->count++;
        cur = cur->next[idx];
      }
    }
} trie;

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);
  cin >> n;
  for(int i = 0 ; i < n ; ++i){
    string s;
    cin >> s;
    trie.Insert(s);
  }

  return 0;
}

Hàm Query()

Hàm Query() đối với từng bài toán sẽ có sự khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu đề bài. Trong bài học này, mình sẽ xây dựng hàm Query() cho bài toán đã nêu ở trên.

Hàm Query() là một hàm trả về giá trị nguyên, nhận vào tham số là xâu tiền tố cần truy vấn.

Quá trình truy vấn sẽ diễn ra như sau:

 • Dùng biến cur dạng con trỏ để thể hiện node hiện tại. Ban đầu, cur=root
 • Duyệt qua từng ký tự xâu s
 • Nếu như không tồn tại cạnh ứng với ký tự hiện tại, tức là xâu này không là xâu tiền tố của bất cứ xâu nào trong tập đã cho thì trả kết quả là 0. Nếu như tồn tại thì ta tiếp tục đi xuống node ứng với cạnh đó
 • Khi đã duyệt qua tất cả các ký tự của xâu s thì giá trị biến count của node hiện tại chính là kết quả. Tại sao lại vậy? Ta thấy, tất cả các xâu nếu đã nhận xâu s là xâu tiền tố thì khi thêm vào tập đều đi qua node hiện tại. Mà mỗi lần có một xâu đi qua node hiện tại ta đều thêm 1 vào biến count nên đây chính là số lượng xâu nhận xâu s là xâu tiền tố

Khi này, bài toán ban đầu của chúng ta hoàn chỉnh sẽ như sau:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e5;

int n, q;

class Node{
  public:
    int count;
    Node *next[26];

    Node(){
      count = 0;
      for(int i = 0 ; i < 26 ; ++i) next[i] = NULL;
    }
};

class Trie{

  Node *root;

  public:

    Trie(){
      root = new Node();
    }

    void Insert(string s){
      Node *cur = root;
      int len = s.length();
      for(int i = 0 ; i < len ; ++i){
        int idx = s[i] - 'a';
        if(cur->next[idx] == NULL) cur->next[idx] = new Node();
        cur->next[idx]->count++;
        cur = cur->next[idx];
      }
    }

    int Query(string s){
      Node *cur = root;
      int len = s.length();
      for(int i = 0 ; i < len ; ++i){
        int idx = s[i] - 'a';
        if(cur->next[idx] == NULL) return 0;
        cur = cur->next[idx];
      }
      return cur->count;
    }
} trie;

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);
  cin >> n;
  for(int i = 0 ; i < n ; ++i){
    string s;
    cin >> s;
    trie.Insert(s);
  }
  cin >> q;
  while(q--){
    string s;
    cin >> s;
    cout << trie.Query(s) << endl;
  }

  return 0;
}

Độ phức tạp

Ta thấy, với tất cả các thao tác với xâu trên Trie thì sẽ luôn duyệt qua tất cả các phần tử của xâu. Với bài toán trên của chúng ta, các thao tác trong quá trình duyệt chỉ tốn O(1) nên độ phức tạp của hai hàm trên là O(|s|) và độ phức tạp của cả chương trình là O (tổng số kí tự của tất cả các xâu).


Kết luận

 • Qua bài này chúng ta đã nắm được về Trie
 • Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Priority Queue
 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Mình là Nguyễn Hữu Lâm, một người có niềm đam mê rất lớn đối với lập trình. Hiện tại, mình đang là sinh viên Khoa học máy tính của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mong muốn của mình là có thể chia sẻ những kiến thức mà bản thân có cho mọi người, học hỏi, kết bạn với tất cả những người có cùng đam mê với mình.


K9

Nhà sáng lập Howkteam.com, KQuiz.vn & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bạn đã từng đau đầu với các cấu trúc stack, queue,.. hoặc cảm thấy cực kỳ khó khăn với các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm được sử dụng trong lập trình. Đừng lo lắng! Trong khoá học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách đơn giản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cũng như giúp bạn nắm rõ hơn về các kiến thức này.

Hãy cùng xem cấu trúc dữ liệu và giải thuật có gì đáng sợ không nhé!

Đánh giá

kien_so_deep đã đánh giá 20:48 29-06-2022

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.