Tổng quan về Disjoint Sets Union và cách xây dựng DSU

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Katsu Cập nhật lần cuối 16:03 15-05-2022 41 lượt xem 0 bình luận
Tác giả/Dịch giả: huulam3011 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Tổng quan về Disjoint Sets Union và cách xây dựng DSU

Dẫn nhập

Các bài toán về đồ thị luôn là những bài toán khó và đòi hỏi nhiều kiến thức. Một trong những kiến thức cơ bản nhất về đồ thị, được sử dụng làm nền tảng của nhiều thuật toán chính là Disjoint Sets Union. Hãy cùng tìm hiểu nó trong bài học ngày hôm nay nhé!


Nội dung

Để có thể tiếp thu bài học này một cách tốt nhất, các bạn nên có những kiến thức cơ bản về:

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về:

 • Disjoint Sets Union

Bài toán đặt ra

Một quốc gia có n thành phố được đánh số từ 1 đến n. Ban đầu, không tồn tại bất kì một con đường nào nối hai thành phố với nhau. Có q truy vấn thuộc 1 trong 2 loại sau:

 • U x y: Xây dựng một con đường hai chiều nối hai thành phố x và y
 • Q x y: Kiểm tra xem có tồn tại con đường nào đi từ thành phố x đến thành phố y hay không. Nếu có in ra “YES”, ngược lại in ra “NO”

Các bạn hãy lập trình chương trình đáp ứng hai yêu cầu trên.

Input:

 • Dòng 1: Hai số nguyên dương n và q thể hiện cho số thành phố và số truy vấn (n,q \leq 10^{5})
 • Dòng 2…q+1: Mỗi dòng là một truy vấn thuộc 1 trong 2 dạng trên

Output:

 • Với mỗi truy vấn loại 2, in ra “YES” nếu tồn tại đường đi giữa hai thành phố, ngược lại in ra “NO”

Ví dụ:

Input

Output

6 8

U 2 3

U 3 5

Q 5 2

U 1 4

Q 1 2

U 1 3

U 2 4

Q 2 1

YES

NO

YES


Nhận xét

Bài toán này nếu làm theo suy nghĩ thông thường để giải sẽ khá khó khăn và phức tạp. Do đó, ta sẽ cần một cách tiếp cận bài toán mới.

Ta sẽ coi mỗi thành phố là một đỉnh của một đồ thị có hướng. Ban đầu, mỗi đỉnh sẽ tồn tại một khuyên.

Khi ta thực hiện thao tác xây con đường kết nối thành phố x và thành phố y, thay vì cạnh có hướng từ đỉnh x trỏ đến chính nó, ta sẽ chỉnh cạnh có hướng đó trỏ vào đỉnh y. Ví dụ như ở trong ví dụ trên, khi ta đổ sỏi từ hộp 2 vào hộp 3 ta sẽ có đồ thị như sau:

Khi ta kết nối thành phố 3 và thành phố 5 ta sẽ có đồ thị như sau:

Đó là xây dựng các con đường. Vậy kiểm tra có tồn tại con đường nào đi giữa hai thành phố hay không thì ta sẽ làm thế nào?

Ta nhận thấy rằng, nếu như các thành phố được kết nối với nhau thì các đỉnh đại diện cho chúng sẽ có chung gốc.

Ví dụ:

 • Đỉnh 2 có gốc là đỉnh 5 do có đường đi từ đỉnh 2 đến đỉnh 3, từ đỉnh 3 đến đỉnh 5 và không tồn tại đường đi đến đỉnh nào khác nữa.
 • Đỉnh 3 có gốc là đỉnh 5 do có đường đi từ đỉnh 3 đến đỉnh 5 và không tồn tại đường đi đến đỉnh nào khác.

Do đó, đỉnh 2 và đỉnh 3 có chung gốc hay có nghĩa là tồn tại đường đi từ thành phố 2 đến thành phố 3.

Tiếp tục, khi ta xây dựng đường đi giữa thành phố 1 và thành phố 4 ta sẽ có đồ thị như sau:

Khi này, ta thấy gốc của đỉnh 1 là đỉnh 4, gốc của đỉnh 2 là đỉnh 5 nên không tồn tại đường đi giữa hai thành phố 1 và thành phố 5.

Tiếp tục, ta xây dựng con đường nối hai thành phố 1 và thành phố 3. Khi này, ta sẽ tạo một cạnh có hướng từ đỉnh gốc của đỉnh 1 đến đỉnh gốc của đỉnh 3. Tại sao lại vậy?

Ta thấy rằng do các con đường là đường hai chiều nên nếu tồn tại con đường nối thành phố 1 với thành phố 3 thì cũng sẽ tồn tại các con đường nối thành phố 1 với thành phố 2 và thành phố 5 (do tồn tại các con đường nối thành phố 3 đến thành phố 2 và thành phố 5). Tương tự, cũng sẽ tồn tại con đường nối thành phố 4 với các thành phố 2 và thành phố 5.

Nói cách khác, nếu như hai thành phố trong hai tập khác nhau được kết nối với nhau thì tất cả các thành phố trong hai tập sẽ được kết nối với nhau. Do đó, ta sẽ nối đỉnh gốc của hai tập để thể hiện hai tập này được kết nối với nhau.

Khi đó, đồ thị ta có như sau:

Chú ý: Ở trong đồ thị trên mình tạo cạnh nối đỉnh 4 vào đỉnh 5 tuy nhiên nếu các bạn nối đỉnh 5 vào đỉnh 4 thì vẫn đúng. Chiều của cạnh nối trong DSU không ảnh hưởng đến kết quả.

Tiếp theo, ta cần xây dựng đường đi giữa thành phố 1 và thành phố 4. Ta thấy, hai đỉnh đại diện cho 2 thành phố khi này đã chung gốc là đỉnh 5 nên việc xây thêm một con đường không gây ảnh hưởng gì đến đồ thị.

Lúc này, đỉnh 1 và đỉnh 2 chung gốc nên tồn tại đường đi giữa thành phố 1 và thành phố 2.

Toàn bộ những ý tưởng mà mình trình bày ở trên chính là ý tưởng của Disjoint Sets Union. Để biết chính xác Disjoint Sets Union là gì cũng như cách cài đặt thì hãy cùng mình tìm hiểu ở phần sau nhé.


Tổng quan về DSU

Khái niệm

Disjoint Sets Union (gọi tắt là DSU) là một cấu trúc dữ liệu chứa nhiều phần tử được phân chia vào các tập hợp khác nhau. DSU có thể gộp hai tập hợp cũng như cho biết một phần tử thuộc tập hợp nào.


Phương thức cơ bản

Một DSU sẽ hỗ trợ các phương thức cơ bản sau:

 • Tạo tập hợp chứa các phần tử
 • Gộp hai tập hợp chứa hai phần tử yêu cầu lại làm một
 • Tìm kiếm tập hợp chứa phần tử yêu cầu

Xây dựng DSU

Nguyên tắc

Thông thường, DSU sẽ được xây dựng dưới dạng một đồ thị có hướng như mình đã trình bày ở phần trên. Để thể hiện cạnh có hướng nối từ đỉnh này đến đỉnh khác, ta sẽ dùng một mảng parent với ý nghĩa parent[u] = v là tồn tại cạnh có hướng nối từ đỉnh u đến đỉnh v.

Để khởi tạo tập hợp chứa các phần tử, ta đơn giản chỉ cần tạo ra một cây có đỉnh là chính phần tử đó.

Để có thể gộp hai tập hợp chứa hai phần tử yêu cầu lại làm một, trước hết ta sẽ phải tìm xem đỉnh gốc của hai tập hợp chứa hai phần tử của hai phần tử đã cho rồi sau đó, gán cha của một đỉnh là đỉnh còn lại.

Để tìm tập hợp chứa phần tử yêu cầu, ta chỉ cần đi theo cha của đỉnh đó tới khi đến đỉnh gốc (đỉnh có cha là chính nó)


Code ban đầu

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e6;

int n, q, parent[MaxN];

void make_set(int u){
  parent[u] = u;
}

int find_set(int u){
  if(u == parent[u]) return u;
  return find_set(parent[u]);
}

void union_set(int u, int v){
  u = find_set(u);
  v = find_set(v);
  if(u == v) return;
  parent[u] = v;
}

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);
  cin >> n >> q;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i) make_set(i);
  while(q--){
    char query;
    int x, y;
    cin >> query >> x >> y;
    if(query == 'Q'){
      if(find_set(x) == find_set(y)) cout << "YES" << endl;
      else cout << "NO" << endl;
    }
    else{
      union_set(x, y);
    }
  }

  return 0;
}

Code cải tiến

Ta thấy trong code trên, nếu như cây suy biến thành đường thẳng thì hàm find_set() sẽ mất độ phức tạp O(n) và nếu như hàm được gọi lại nhiều lần thì chương trình của chúng ta sẽ chậm. Do đó, ta sẽ cần phải cải tiến hàm này.

Ta lại thấy với mỗi đỉnh ta chỉ quan tâm đến đỉnh gốc của đỉnh đó. Do đó, trong quá trình tìm kiếm đỉnh gốc, ta sẽ gán cha của tất cả các đỉnh trên đường đi về đỉnh gốc.

Code khi này sẽ như sau:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MaxN = 1 + 1e6;

int n, q, parent[MaxN];

void make_set(int u){
  parent[u] = u;
}

int find_set(int u){
  if(u == parent[u]) return u;
  return parent[u] = find_set(parent[u]);
}

void union_set(int u, int v){
  u = find_set(u);
  v = find_set(v);
  if(u == v) return;
  parent[u] = v;
}

int main(){
  freopen("CTDL.inp","r",stdin);
  freopen("CTDL.out","w",stdout);
  cin >> n >> q;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i) make_set(i);
  while(q--){
    char query;
    int x, y;
    cin >> query >> x >> y;
    if(query == 'Q'){
      if(find_set(x) == find_set(y)) cout << "YES" << endl;
      else cout << "NO" << endl;
    }
    else{
      union_set(x, y);
    }
  }

  return 0;
}

Khi này, hàm find_set() có độ phức tạp trung bình sẽ là O(logn).


Kết luận

 • Qua bài này chúng ta đã nắm về Disjoint Sets
 • Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về Tìm kiếm đường đi ngắn nhất trên đồ thị
 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Mình là Nguyễn Hữu Lâm, một người có niềm đam mê rất lớn đối với lập trình. Hiện tại, mình đang là sinh viên Khoa học máy tính của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mong muốn của mình là có thể chia sẻ những kiến thức mà bản thân có cho mọi người, học hỏi, kết bạn với tất cả những người có cùng đam mê với mình.


K9

Nhà sáng lập Howkteam.com, KQuiz.vn & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bạn đã từng đau đầu với các cấu trúc stack, queue,.. hoặc cảm thấy cực kỳ khó khăn với các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm được sử dụng trong lập trình. Đừng lo lắng! Trong khoá học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách đơn giản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cũng như giúp bạn nắm rõ hơn về các kiến thức này.

Hãy cùng xem cấu trúc dữ liệu và giải thuật có gì đáng sợ không nhé!

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.