Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tập 2 - Hướng dẫn nhanh

Cu Xin đã tạo 10:20 29-09-2021 1.858 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài ChatterBot trước khi bắt đầu.

Tạo mới một chat bot

from chatterbot import ChatBot

chatbot = ChatBot("Ron Obvious")

 

Tham số yêu cầu duy nhất của ChatBot là name. Bạn có thể đặt tên của nó sao cũng được. Và bạn có thể gọi ra tên của chat bot thông qua thuộc tính name.

Training cho chatbot của bạn

Sau khi tạo mới một instance Chatbot, bạn đã có thể train cho nó. Training là một cách tốt để đảm bảo rằng con bot của bạn khởi đầu với một lượng kiến thức về các response mà nó có thể sử dụng. Phương thức training hiện tại là nhận một list các statement (câu nói) trong cuộc nói chuyện thông thường. Chi tiết về phần training có thể được tìm thấy trong phần Training của tài liệu.

Việc Training này là không cần thiết nhưng khuyến khích thực hiện.

from chatterbot.trainers import ListTrainer

conversation = [
    "Hello",
    "Hi there!",
    "How are you doing?",
    "I'm doing great.",
    "That is good to hear",
    "Thank you.",
    "You're welcome."
]

trainer = ListTrainer(chatbot)
trainer.train(conversation)

Nhận về một response

response = chatbot.get_response("Good morning!")

print(response)

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất