Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

viết chương trình nhập vào giới tính nếu nam thì xuất ra anh, nữ thì xuất ra chị

07:42 21-11-2022 1.021 lượt xem 1 bình luận

        Chương trình không xuất ra anh ai giúp e vs ạ

public class gender {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
       String ht, gt;
        Boolean nam=true;
        Boolean nu=false;
        
        Scanner hh= new Scanner(System.in);
       System.out.print("ho va ten "); ht=hh.nextLine();
        System.out.print("gioi tinh "); gt=hh.nextLine();
        boolean ge= Boolean.valueOf(gt);
        if (ge== nam ) 
           System.out.println("anh  "+ ht);
            else
    
        
         System.out.println("chi  "+ ht);
               

    }
}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
CrazyCat9z đã bình luận 23:17 22-11-2022

thay điều kiện if(gt == "nu") hoặc if(gt == "nam") thử nhé.
Sai chỗ biến ge = Boolean.valueOf(gt); sẽ luôn nhận về 1 kết quả vì gt là kiểu string. nên bạn chỉ in ra 1 giới tính

Câu hỏi mới nhất