Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Trigger update 2 bảng trog mysql

22:50 28-11-2018 677 lượt xem 1 bình luận 10:37 29-11-2018

E có 2 bảng :

 Bảng LoaiNV có cột trạng thái

Bảng NhanVien có trạng thái.

2 bảng liên kết với nhau qua MaLoai.

E muốn cài trigger thực hiện khi update trangthai bên bảng LoaiNV thì bên bảng NhanVien tự động update trạng thái tương ứng.

Vd: update LoaiNv.TrangThai = 1. Thì bên bảng NhanVien.trangThái cũg = 1

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 10:37 29-11-2018

thì viết trigger. lấy data từ inseted rồi làm 1 câu update trong trigger thôi

Câu hỏi mới nhất