Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

TẠO MẢNG 2 CHIỀU NHẬP ĐƯỢC KÝ TỰ

09:49 14-12-2022 179 lượt xem 1 bình luận
void nhapMaTran(char r[50][50], int &d, int &c){
	do{
		printf("Nhap vao d va c: ");
		scanf("%d%d", &d, &c);
	}while(d<=0 || c<=0);
	
	for(int i=0; i<d; i++){
		for(int j=0; j<c; j++){
			printf("r[%d][%d]=", i, j);
			scanf("%s", &r[i][j]);
		}
	}
}

// Xuat Mang R

void xuatMaTran(char r[50][50], int d, int c){
	printf("\nMang: \n");
	for(int i=0; i<d; i++){
		for(int j=0; j<c; j++){
			printf("%s\t", r[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

Em muốn tạo mảng có thể nhập ký tự như R = (1, a) , (a ,2), (a, 1) không chỉ có số mà còn có ký tự nhưng em lại không thể in nó ra màn hình.Nó dừng luôn cả chương trình :( ai giúp em với ạ
Link kết quả :
https://drive.google.com/file/d/1o5vxxWyBvVBfcvKG5Nj0GnmfvszDoWKp/view?usp=sharing

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hmnhat đã bình luận 17:48 15-12-2022
chỗ scanf("%s...) bỏ đi bạn

Câu hỏi mới nhất