Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

pip install pylint

19:38 27-12-2017 925 lượt xem 1 bình luận 01:16 28-12-2017

Mình cài đặt pylint trong python thì mình đột nhiên bị lỗi như thế này không biết làm sao.

 

C:\Users\nguye>pip install pylint
Collecting pylint
  Using cached pylint-1.8.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting six (from pylint)
  Using cached six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting mccabe (from pylint)
  Using cached mccabe-0.6.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting isort>=4.2.5 (from pylint)
  Using cached isort-4.2.15-py2.py3-none-any.whl
Collecting colorama; sys_platform == "win32" (from pylint)
  Using cached colorama-0.3.9-py2.py3-none-any.whl
Collecting astroid<2.0 (from pylint)
  Using cached astroid-1.6.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting lazy-object-proxy (from astroid<2.0->pylint)
  Using cached lazy_object_proxy-1.3.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
Collecting wrapt (from astroid<2.0->pylint)
  Using cached wrapt-1.10.11.tar.gz
Installing collected packages: six, mccabe, isort, colorama, lazy-object-proxy, wrapt, astroid, pylint
Exception:
Traceback (most recent call last):
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\commands\install.py", line 342, in run
    prefix=options.prefix_path,
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\req\req_set.py", line 784, in install
    **kwargs
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\req\req_install.py", line 851, in install
    self.move_wheel_files(self.source_dir, root=root, prefix=prefix)
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\req\req_install.py", line 1064, in move_wheel_files
    isolated=self.isolated,
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\wheel.py", line 345, in move_wheel_files
    clobber(source, lib_dir, True)
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\site-packages\pip\wheel.py", line 323, in clobber
    shutil.copyfile(srcfile, destfile)
  File "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python36_64\lib\shutil.py", line 121, in copyfile
    with open(dst, 'wb') as fdst:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'c:\\program files (x86)\\microsoft visual studio\\shared\\python36_64\\Lib\\site-packages\\six.py'

C:\Users\nguye>

Đoạn code trên từ cmd, ai biết sửa giùm em cảm ơn ạ, trình em còn thấp.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 01:16 28-12-2017

Câu hỏi mới nhất