Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

nhận xét C++ hướng đối tượng

11:04 12-05-2022 92 lượt xem 1 bình luận 11:09 12-05-2022

xin chào, em học kém môn C++ và muốn hỏi bài này đã sai sót ở đâu. Em bị hệ thống của thầy chấm 0 suốt hic...

Cảm ơn đã xem bài viết của em.

 

#include<iostream>
using namespace std;
class Time
{
    public:
    int a,b,c;
    void Nhap()
    {
        cin>>a>>b>>c;
    }
    int time()
    {
        if(c==59)
        {
            if(b==59)
            {
                if(a==23) a=0,b=0,c=0;
                else c=0,b=0,a++;
            }
            else c=0,b++;
        }
        else c++;
        return a,b,c;
    }
    void Xuat()
    {
        cout<<endl<<a<<":"<<b<<":"<<c;
    }
};
main()
{
    Time a;
    go: cout<<"Nhap gio,phut,giay: ";
    a.Nhap();
    if(a.a<24&&a.b<60&&a.c<60);
    else goto go;
    a.time();
    a.Xuat();
    return 0;
}

 

 

bài số 2 ạ...

 

#include<iostream>
using namespace std;
class gatho
{
    public:
        int a,b,m,n;
        void Nhap()
        {
            cin>>m>>n;
        }
        int Gatho()
        {
            b=(n-2*m)/2;
            a=m-b;
            return a,b;
        }
        void Xuat()
        {
            cout<<"so ga: "<<a<<endl<<"so tho: "<<b;
        }
};
main()
{
    gatho a;
    cout<<"so dau,so cang: ";
    a.Nhap();
    a.Gatho();
    if(a.a<0||a.b<0)
    {
        cout<<-1;
        goto end;
    }
    a.Xuat();
    end: return 0;
}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
pdkcoder đã bình luận 15:50 12-05-2022

Upload code lên notepad cho dễ nhìn bạn.

 

Câu hỏi mới nhất