Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp tôi với mọi người

23:00 13-11-2023 66 lượt xem 1 bình luận

Viết một hàm nhận vào một tuple của chuỗi và trả về một chuỗi mới là sự kết hợp của các chuỗi trong tuple.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
bossldonan đã bình luận 21:14 15-11-2023

#include <iostream>
#include <tuple>
#include <string>

// Hàm kết hợp các chuỗi trong tuple
std::string combineStrings(const std::tuple<std::string, std::string, std::string>& inputTuple) {
    std::string result = "";
    result += std::get<0>(inputTuple);
    result += std::get<1>(inputTuple);
    result += std::get<2>(inputTuple);
    return result;
}

int main() {
    std::tuple<std::string, std::string, std::string> myTuple = std::make_tuple("Hello, ", "world", "!");
    
    std::string combinedString = combineStrings(myTuple);
    
    std::cout << "Ket qua: " << combinedString << std::endl;

    return 0;
}
 

Câu hỏi mới nhất