Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Connect SQL

11:22 18-09-2023 408 lượt xem 1 bình luận

Cho Em hỏi Em đang kết nối đến SQL nhưng báo lỗi . The type or namespace name 'SqlConnection' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Đây là đoạn code kết nối : 
namespace QuanLyQuanCafe
{
    public partial class fAdmin : Form
    {
        public fAdmin()
        {
            InitializeComponent();
            LoadAccountList();
        }
        void LoadAccountList()
        { string connectionSTR = "Data Source=192.168.2.5;Initial Catalog=QuanLyQuanCafe;User ID=sa";
            SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR);
        }
    }
}

 

Nhờ các anh chỉ giúp với Em mới học ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 07:58 19-09-2023
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionSTR);
connection.Open();
string query="SELECT * FROM Users";
SqlCommand command=new SqlCommand(query,connection);
SqlDataAdapter adapter=new SqlDataAdapter(command);
DataTable table=new DataTable();
adapter.Fill(table);
dtgvData.DataSource=table;
connection.Close();

 

Câu hỏi mới nhất