Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Access-Control-Allow-Origin

08:39 03-09-2021 794 lượt xem 3 bình luận

Mình viết API bằng Nodejs Express nhưng khi dùng hàm Fetch của Javascript để gọi thì lỗi như sau
 

Access to fetch at 'http://localhost:3000/users' from origin 'http://127.0.0.1:5500' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.

Đây là code Javascript khi gọi API của mình.

const api_url = "http://localhost:3000/users";
   fetch(api_url)
    .then((res) => res.json())
    .then((data) => console.log(data));

Đây là Code API bên Nodejs

router.get('/', function(req, res, next) { 
  
  res.statusCode = 200
  res.json( {
  name: "Labor Day",
  name_local: "",
  language: "",
  description: "",
  country: "US",
  location: "United States",
  type: "National",
  date: "09/07/2020",
  date_year: "2020",
  date_month: "09",
  date_day: "07",
  week_day: "Monday"
 }) 
});

Mình gõ URL của API lên Web thì ok, có dữ liệu hết, chỉ có dùng JS để gọi API là gặp lỗi trên.
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Rot4tion đã bình luận 15:09 03-09-2021

Thêm :

Access-Control-Allow-Origin: *

vào header web nó sẽ chấp nhận mọi web kết nối tới API.

Nếu muốn chỉ 1 số web nhất định có quyền kết nối API thì thay đổi 1 tí

Access-Control-Allow-Origin: abc.com
 

Câu hỏi mới nhất