Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tạo danh sách sản phẩm và nhấn vào tên sản phẩm hiện lên trang chi tiết sản phẩm trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 12:32 24-06-2023 Hoạt động 11:16 05-07-2023 1.726 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

Tạo Model

Trong folder Models, tạo 1 class Product

Product.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace ListProducts.Models
{
  public class Product
  {
    private int _Id;
    public int Id { get; set; }
    private string _Name;
    public string Name { get;set; }
  }
}

Tạo controller

Tạo 1 controller mới hoặc trong controller Home, xóa hết tất cả các ActionResult mặc định, chỉ chừa lại 1 phương thức ActionResult là Index và tạo 1 ActionResult mới là Details

HomeController.cs

using ListProducts.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace ListProducts.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult Index()
    {
      List<Product> products = new List<Product>() 
      {
        new Product() { Id = 1, Name = "TV Sony" }, 
        new Product() { Id = 2, Name = "Máy giặt Elextrolux" },
        new Product() { Id=3,Name="NGỌC NHƯ Ý"},
        new Product() { Id=4,Name="Trái tim công chúa"}
      };
      ViewBag.Products = products;
      return View();
    }
    public ActionResult Details(int id)
    {
      List<Product> products = new List<Product>()
      {
        new Product() { Id = 1, Name = "TV Sony" },
        new Product() { Id = 2, Name = "Máy giặt Elextrolux" },
        new Product() { Id=3,Name="NGỌC NHƯ Ý"},
        new Product() { Id=4,Name="Trái tim công chúa"}
      };
      Product matchingProduct = null;
      foreach (Product product in products)
      {
        if (product.Id==id)
        {
          matchingProduct = product;
        }
      }
      ViewBag.MatchingProduct= matchingProduct;
      return View();
    }
  }
}

Tạo View

Trong folder Views, xóa folder Home đi, tạo View Index và Details

Index.cshtml

Code Index.cshtml

Details.cshtml


@{
  ViewBag.Title = "TIKI - Mua hàng Online giá tốt, chất lượng, ship nhanh";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2 class="justify-content-center">CHI TIẾT SẢN PHẨM</h2>
<table class="table table-hove">
  <tr>
    <th>Product ID</th>
    <td>@ViewBag.MatchingProduct.Id</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Product Name</th>
    <td>@ViewBag.MatchingProduct.Name</td>
  </tr>
</table>

Tạo layout chung

Trong folder Shared trong folder Views, xóa file _Layout.cshtml mặc định để tạo Layout cho riêng mình

Chuột phải vào folder Shared -> chọn Add -> chọn MVC 5 Layout Page (Razor) -> Đặt tên là _Layout.cshtml

_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <!--Add bootstrap vào-->
  <link href="/redirect?Id=9fLRaWQliBbz0ECLj4fqtEVVEaknSDhDxHclZjypxm4K7BtEopPujLJ6oDaqg5Cg" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <title>@ViewBag.Title</title>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-2 text-white" style="background-color:aquamarine; min-height:1050px; padding:0">
        <ScrollViewer>
          @Html.ActionLink("Danh sách sản phẩm","Index","Home")
        </ScrollViewer>
      </div>
      <div class="col-md-10" style="min-height:610px">
        @RenderBody()
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hoangheo1210 đã bình luận 07:54 05-07-2023

Hay 

Câu hỏi mới nhất