Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Ribbon Tab trong WPF

VoTanDuc đã tạo 10:06 21-08-2021 1.552 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml:

<Ribbon:Ribbon>
			<RibbonTab Header="Hệ thống">
				<RibbonGroup Header="Hệ thống">
					<RibbonButton Label="Đổi mật khẩu" x:Name="PasswordChange" LargeImageSource="Image/Password reset.png" Click="PassWordChange_Click" IsTabStop="False"></RibbonButton>
					<RibbonButton Label="Quản lý tài khoản" x:Name="QuanLyTaiKhoan" LargeImageSource="Image/Account.png" Click="QuanLyTaiKhoan_Click"></RibbonButton>
					<RibbonButton Label="Đăng xuất" x:Name="LogOut" LargeImageSource="Image/Log out.png" Click="LogOut_Click"></RibbonButton>
					<RibbonButton Label="Thoát" x:Name="Exit" LargeImageSource="Image/Exit.png" Click="Exit_Click" IsManipulationEnabled="True" KeyTip="ESC"></RibbonButton>
				</RibbonGroup>
			</RibbonTab>
			<RibbonTab Header="Nhà cung cấp">
				<RibbonGroup Header="Nhà cung cấp">
					<RibbonButton Label="Nhà cung cấp" Click="Supplier_Click" x:Name="Supplier" LargeImageSource="Image/Supplier.png"></RibbonButton>
				</RibbonGroup>
			</RibbonTab>
			<RibbonTab Header="Nhập kho">
				<RibbonGroup Header="Nhập kho">
					<RibbonButton Label="Nhập kho" Click="InputSupplier_Click" x:Name="InputSupplier" LargeImageSource="Image/Import Stock.png"></RibbonButton>
				</RibbonGroup>
			</RibbonTab>
			<RibbonTab Header="Xuất kho">
				<RibbonGroup Header="Xuất kho">
					<RibbonButton Label="Xuất kho" Click="OutputSupplier_Click" x:Name="OutputSupplier" LargeImageSource="Image/Export Stock.png"></RibbonButton>
				</RibbonGroup>
			</RibbonTab>
			<RibbonTab Header="Báo cáo">
				<RibbonGroup Header="Báo cáo">
					<RibbonButton Label="Báo cáo" Click="Report_Click" x:Name="Report" LargeImageSource="Image/Report.png"></RibbonButton>
				</RibbonGroup>
			</RibbonTab>
		</Ribbon:Ribbon>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất