Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Line Number TextBox WPF

Vo Tan Duc đã tạo 09:02 25-10-2023 548 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

 1. References -> Manage NuGet Packages -> Install AvalonEditor vào Project
 2. Quay lại MainWindow.xaml, thêm 
  xmlns:Avalon="http://icsharpcode.net/sharpdevelop/avalonedit"

  trong thẻ Window

 3. Trong thẻ Grid, thêm 
<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Visible">
  <Avalon:TextEditor ShowLineNumbers="True"
    Text="">
  </Avalon:TextEditor>
</ScrollViewer>

MainWindow.xaml

<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
    xmlns:Avalon="http://icsharpcode.net/sharpdevelop/avalonedit"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Visible">
      <Avalon:TextEditor ShowLineNumbers="True"
        Text="">
      </Avalon:TextEditor>
    </ScrollViewer>
  </Grid>
</Window>

 

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất