Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Code SpeechToText

Vo Tan Duc đã tạo 17:27 30-04-2023 181 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Speech_to_text_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Speech_to_text_WPF"
    mc:Ignorable="d"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Visible">
      <TextBox x:Name="txtText" AcceptsReturn="True" TextWrapping="Wrap"></TextBox>
    </ScrollViewer>
    <Grid Grid.Column="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Button Content="Start" Click="btnStart_Click" x:Name="btnStart"></Button>
      <Button Grid.Row="1" Click="btnStop_Click" Content="Stop" x:Name="btnStop"></Button>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Speech.Recognition;
using System.Speech.Synthesis;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Speech_to_text_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    SpeechSynthesizer speechSynthesizer=new SpeechSynthesizer();
    PromptBuilder promptBuilder=new PromptBuilder();
    SpeechRecognitionEngine speechRecognitionEngine=new SpeechRecognitionEngine();
    Choices choices = new Choices();
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      btnStart.IsEnabled = false;
      btnStop.IsEnabled = true;
      Grammar grammar=new DictationGrammar();
      try
      {
        speechRecognitionEngine.RequestRecognizerUpdate();
        speechRecognitionEngine.LoadGrammar(grammar);
        speechRecognitionEngine.SpeechRecognized += SpeechRecognitionEngine_SpeechRecognized;
        speechRecognitionEngine.SetInputToDefaultAudioDevice();
        speechRecognitionEngine.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);
      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message,"Error");
      }
    }

    private void SpeechRecognitionEngine_SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e)
    {
      txtText.Text=txtText.Text+e.Result.Text.ToString()+Environment.NewLine;
    }

    private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      speechRecognitionEngine.RecognizeAsyncStop();
      btnStart.IsEnabled=true;
      btnStop.IsEnabled=false;
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất