Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Xây dựng chương trình quản lý khách hàng

23:27 14-05-2023 179 lượt xem 7 bình luận

Xây dựng chương trình quản lý khách hàng của Công ty cổ phần MISA.

Yêu cầu:

1. Phân tích bài toán và trình bày quy trình các thao tác dưới dạng là sơ đồ khối.

2. Viết chương trình chính bao gồm các menu lựa chọn thực hiện các yêu cầu sau:

a. Nhập thông tin khách hàng

b. Xóa thông tin khách hàng

c. Cập nhật thông tin khách hàng

d. Tìm kiếm thông tin khách hàng

Chương trình được tổ chức dưới dạng là các hàm và module.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 15:46 21-05-2023

Bạn có thể xây dựng theo các bước sau

 • Phân tích bài toán và trình bày quy trình các thao tác dưới dạng là sơ đồ khối:
  +---------------------------------------------------+
  |        Quản lý khách hàng         |
  +---------------------------------------------------+
  |           MENU             |
  +---------------------------------------------------+
  | a. Nhập thông tin khách hàng            |
  | b. Xóa thông tin khách hàng            |
  | c. Cập nhật thông tin khách hàng          |
  | d. Tìm kiếm thông tin khách hàng          |
  +---------------------------------------------------+
 • Viết chương trình chính bao gồm các menu lựa chọn thực hiện các yêu cầu
 • Viết module customer_manager chứa các hàm thực hiện các yêu cầu từ menu
Vo Tan Duc đã bình luận 10:36 17-05-2023

Customer.py

class Customer:
  IdKhachHang=""
  NameCustomer=""
  Phone=""
  Address=""
  MoreInfo=""
  def __init__(self, pMaKhachHang, pTenKhachHang, pDiaChi, pSoDienThoai,pMoreInfo):
    self.MaKhachHang=pMaKhachHang
    self.TenKhachHang=pTenKhachHang
    self.DiaChi=pDiaChi
    self.SoDienThoai=pSoDienThoai
    self.MoreInfo=pMoreInfo

CustormerManager.py:

from Customer import *
ListCustomer=[]
def NhapThongTinKhachHang():
  KhachHang=Customer(IdCustomer, NameCustomer, PhoneCustomer, AddressCustomer, MoreInfoCustomer)
  ListCustomer.append(KhachHang)
  i+=1
def XoaThongTinKhachHang():
  ListCustomer.remove(IdCustomer)
def TimKiemThongTinKhachHang(List,name):
  for TenKhachHang in List:
    if TenKhachHang==name:
      return True
  return False
def CapNhatThongTinKhachHang(List, ID):
  for cus in List:
    if cus==ID:
      IdCustomer=input("Nhập mã khách hàng: ")
      NameCustomer=input("Nhập tên khách hàng: ")
      PhoneCustomer=input("Nhập số điện thoại khách hàng: ")
      AddressCustomer=input("Nhập dịa chỉ khách hàng: ")
      MoreInfoCustomer=input("Nhập thông tin thêm của khách hàng: ")
if __name__=="__main__":  
  isParseDoneLuaChon=False
  print("---------------------MENU-------------------------")
  print("1. Nhập thông tin khách hàng")
  print("2. Xóa thông tin khách hàng")
  print("3. Cập nhật thông tin khách hàng")
  print("4. Tìm kiếm thông tin khách hàng")
  print("5. Thoát")
  try:
    LuaChon=int(input("Nhập vào lựa chọn của bạn: "))
    isParseDoneLuaChon=True
  except:
    print("Lựa chọn phải là số nguyên và phải nằm trong khoảng 1 đến 4. Bạn đã nhập sai. Xin kiểm tra lại")
  if isParseDoneLuaChon:
    if LuaChon==1:
      i=0
      while True:
        print("Nhập thông tin khách hàng thứ: {}".format(i))
        IdCustomer=input("Nhập mã khách hàng: ")
        NameCustomer=input("Nhập tên khách hàng: ")
        PhoneCustomer=input("Nhập số điện thoại khách hàng: ")
        AddressCustomer=input("Nhập dịa chỉ khách hàng: ")
        MoreInfoCustomer=input("Nhập thông tin thêm của khách hàng: ")
        print("\n")
        if i==2300000:
          break
      NhapThongTinKhachHang()
    if LuaChon==2:
      #IdCustomerDelete=input("Nhập mã khách hàng cần xóa: ")
      XoaThongTinKhachHang(ListCustomer, IdCustomer)
    if LuaChon==3:
      #IdCustomerUpdate=input("Nhập mã khách hàng cần cập nhật: ")
      CapNhatThongTinKhachHang(ListCustomer,IdCustomer)
    if LuaChon==4:
      NameCustomer=input("Nhập vào tên cần tìm kiếm: ")
      SearchCustomer=TimKiemThongTinKhachHang(ListCustomer,NameCustomer)
      if SearchCustomer==True:
        print("Đã tìm kiếm được khách hàng")
      else:
        print("Không tìm được")

 

ky ngo vinh đã bình luận 10:14 17-05-2023

           +--------------------------------------+
           |             Quản lý khách hàng         |
           +--------------------------------------+
                         |           
                         |
           +--------------------------------------+
           |               Chương trình             |
           +--------------------------------------+
                         |
           +--------------------------------------+
           |           Menu lựa chọn                |
           +--------------------------------------+
           |     a. Nhập thông tin khách hàng       |
           |     b. Xóa thông tin khách hàng        |
           |     c. Cập nhật thông tin khách hàng   |
           |     d. Tìm kiếm thông tin khách hàng   |
           |     e. Thoát chương trình              |
           +--------------------------------------+
                         |
           +--------------------------------------+
           |           Các hàm và module            |
           +--------------------------------------+
           |   - Hàm nhập thông tin khách hàng      |
           |   - Hàm xóa thông tin khách hàng       |
           |   - Hàm cập nhật thông tin khách hàng  |
           |   - Hàm tìm kiếm thông tin khách hàng  |
           +--------------------------------------+
 

Câu hỏi mới nhất