Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

viết chương trình python

20:07 14-11-2023 156 lượt xem 1 bình luận

Viết chương trình python chuyển số thập phân sang nhị phân, dùng lệnh while hoặc for

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
caodadanac đã bình luận 21:52 15-11-2023

def dec_to_bin(decimal):
    if decimal < 0:
        return "Không hỗ trợ số âm"
    elif decimal == 0:
        return "0"
    else:
        binary = ""
        while decimal > 0:
            remainder = decimal % 2
            binary = str(remainder) + binary
            decimal = decimal // 2
        return binary

decimal_number = int(input("Nhập số thập phân: "))
binary_representation = dec_to_bin(decimal_number)
print(f"{decimal_number} ở dạng nhị phân là: {binary_representation}")
 

Câu hỏi mới nhất