Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tự động lưu dữ liệu Winforms C# vào excel sau một khoảng thời gian

14:23 03-06-2022 116 lượt xem 1 bình luận 16:12 03-06-2022

Em mới học C#. Em có làm arduino đo giá trị cảm biến liên kết với winform em muốn làm sau tầm 1 phút thì dữ liệu tự lưu lại. Em dùng timer để làm việc đó, nhưng sau khoảng 1 phút thì lại tạo thêm một file excel để lưu dữ liệu mới, có cách nào để lưu dữ liệu đo được lúc sau vào file excel được tạo lần đầu không ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Đoạn code em làm như thế này ạ: 

private void timer6_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            timer6.Start();
            if (serialPort1.IsOpen)
            {
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xla = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
                xla.Visible = true;
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook wb = xla.Workbooks.Add(Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSheetType.xlWorksheet);
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ws = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xla.ActiveSheet;


                Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rg = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)ws.get_Range("A1", "C1");
                ws.Cells[1, 1] = "Thời gian (s)";
                ws.Cells[1, 2] = "Dữ liệu         ";
                ws.Cells[1, 3] = "Control               ";
                rg.Columns.AutoFit();


                int i = 2;
                int j = 1;

                foreach (ListViewItem comp in listView1.Items)
                {
                    ws.Cells[i, j] = comp.Text.ToString();
                    foreach (ListViewItem.ListViewSubItem drv in comp.SubItems)
                    {
                        ws.Cells[i, j] = drv.Text.ToString();
                        j++;
                    }
                    j = 1;
                    i++;
                }
                listView1.Items.Clear();
            }
        }

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 21:58 03-06-2022

Cái này thuộc về lựa chọn giải pháp. Thay vào lưu vào Excel sao bạn không thử lưu vào DB, SQLite chẳng hạn, rất nhẹ.

Sau đó viết thêm một vài dòng code xuất từ DB ra excel thì nó sẽ ổn hơn.

Câu hỏi mới nhất