Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

tính tổng bằng c++

20:24 06-04-2024 265 lượt xem 2 bình luận

cho số nguyên dương n ( n bé hơn hoặc bằng 10 mũ 9)

yêu cầu: tính tổng các số nguyên từ 1 đến n.

INPUT: số nguyên dương n.

OUTPUT: tổng tìm được

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Trương Thượng đã bình luận 01:52 09-04-2024
#include

using namespace std;

int main() {
long long n;
cout << "Nhap vao mot so nguyen duong n: ";
cin >> n;

if (n <= 0 || n > 1000000000) {
cout << "Nhap n khong hop le. Phai la mot so nguyen duong nho hon hoac bang 10^9." << endl;
return 1;
}

// Tính tổng các số nguyên từ 1 đến n
long long sum = 0;
for (long long i = 1; i <= n; ++i) {
sum += i;
}

cout << "Tong cac so nguyen tu 1 den " << n << " la: " << sum << endl;

return 0;
}

Câu hỏi mới nhất