Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thắc mắc: Tìm kiếm sinh viên qua học lực nhập từ bàn phím trong Java

16:23 24-02-2019 3.586 lượt xem 0 bình luận
package ex;

import java.util.Scanner;

public class Assignment_Java {

  static String[] RANKs = new String[50];
  static String[] NAMEs = new String[50];
  static Double[] POINTs = new Double[50];
  static String[] EMAILs = new String[50];

  public static void main(String[] args) {
    int chon;
    do {
      showMenu();
      chon = chonMot();
      switch (chon) {
        case 1:
          nhapXuat();
          break;
        case 2:
          searchDiem();
          break;
        case 3:
          searchHocLuc();
          break;
        case 4:
          searchCodeandUpdateInfo();
          break;
        case 5:
          sapXepDiem();
          break;
        case 6:
          xuat5PointMax();
          break;
        case 7:
          diemTB();
          break;
        case 8:
          xuatDSSVtrenDiemTB();
          break;
        case 9:
          tongSVtheoHL();
          break;
        case 10:
          System.out.println("Bạn đã thoát chương trình");
          System.exit(0);
        default:
          System.out.println("Bạn đã nhập sai");
          break;

      }
    } while (chon != 0);

  }

  public static void showMenu() {
    System.out.println("+-------------------------------------+");
    System.out.println("1. Nhập và xuất danh sách sinh viên");
    System.out.println("2. Tìm kiếm sinh viên theo khoảng điểm");
    System.out.println("3. Tìm kiếm sinh viên theo học lực");
    System.out.println("4. Tìm kiếm SV theo mã số và cập nhật thông tin SV");
    System.out.println("5. Sắp xếp sinh viên theo điểm");
    System.out.println("6. Xuất 5 sinh viên có điểm cao nhất");
    System.out.println("7. Tính điểm trung bình của lớp");
    System.out.println("8. Xuất DSSV có điểm trên điểm TB của lớp");
    System.out.println("9. Tổng số sinh viên theo học lực");
    System.out.println("10. Exit");
    System.out.println("+-------------------------------------+");
  }

  public static int chonMot() {
    int chon = 0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Chọn một chức năng: ");
    chon = sc.nextInt();
    return chon;
  }

  public static void nhapXuat() {
    Employee[] emps = new Employee[3];
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Điền thông tin của 3 SV");
    for (int i = 0; i < emps.length; i++) {
      System.out.println("+-------------------------------------+");
      System.out.print("Nhập tên: ");
      NAMEs[i] = sc.next();
      sc = new Scanner(System.in);
      System.out.print("Nhập Email: ");
      EMAILs[i] = sc.nextLine();
      System.out.print("Nhập điểm: ");
      POINTs[i] = Double.parseDouble(sc.nextLine());
      System.out.println("+-------------------------------------+");
      if (POINTs[i] < 3) {
        RANKs[i] = "Yếu";
      } else if (POINTs[i] >= 3 && POINTs[i] < 5) {
        RANKs[i] = "Yếu";
      } else if (POINTs[i] >= 5 && POINTs[i] < 6.5) {
        RANKs[i] = "Trung Bình";
      } else if (POINTs[i] >= 6.5 && POINTs[i] < 7.5) {
        RANKs[i] = "Khá";
      } else if (POINTs[i] >= 7.5 && POINTs[i] <= 9) {
        RANKs[i] = "Giỏi";
      } else {
        if (POINTs[i] > 9) {
          RANKs[i] = "Xuất sắc";
        }
      }
      System.out.println("Xuất kết quả");
      System.out.println("Tên: " + NAMEs[i]);
      System.out.println("Email: " + EMAILs[i]);
      System.out.println("Điểm: " + POINTs[i]);
      System.out.println("Kết quả xếp loại: " + RANKs[i]);
    }
  }

  public static void searchDiem() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập điểm cần tìm: ");
    int timDiem = sc.nextInt();
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      if (timDiem == POINTs[i]) {
        System.out.println("+-------------------------------------+");
        System.out.println("Thông tin sinh viên cần tìm");
        System.out.println("Tên: " + NAMEs[i]);
        System.out.println("Email: " + EMAILs[i]);
        System.out.println("Học lực: " + RANKs[i]);
      }
    }
  }

  public static void searchHocLuc() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập học lực cần tìm: ");
    String hocLuc = sc.next();
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      if (hocLuc == RANKs[i]) {
        System.out.println("+-------------------------------------+");
        System.out.println("Thông tin sinh viên cần tìm");
        System.out.println("Tên: " + NAMEs[i]);
        System.out.println("Điểm: " + POINTs[i]);
        System.out.println("Email: " + EMAILs[i]);
      }
    }
  }

  public static void searchCodeandUpdateInfo() {
  }

  public static void sapXepDiem() {
  }

  public static void xuat5PointMax() {
  }

  public static void diemTB() {
  }

  public static void xuatDSSVtrenDiemTB() {
  }

  public static void tongSVtheoHL() {
  }
}

Em muốn thực hiện chức năng tìm kiếm sinh viên qua cách nhập học lực từ bàn phím thì nên làm như thế nào ạ? 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất