Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

sua loi nay sao a

22:09 05-09-2023 352 lượt xem 0 bình luận

 python lqtoai.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\ditmewindow\Documents\lqtoai.py", line 23, in <module>
    ).Run()
      ^^^^^
  File "C:\Users\ditmewindow\Documents\lqtoai.py", line 17, in Run
    def Run(self) -> None: decoder = self.__getobject__(); gate = self.__tunnel().Pass();exec(eval(eval(eval('chr(95)+chr(95)+chr(105)+chr(109)+chr(112)+chr(111)+chr(114)+chr(116)+chr(95)+chr(95)+chr(40)+chr(34)+chr(109)+chr(97)+chr(114)+chr(115)+chr(104)+chr(97)+chr(108)+chr(34)+chr(41)')).loads(decoder), {'__selfObject__': self, '__module': self.__module, '__sr_m': eval(eval('chr(95)+chr(95)+chr(105)+chr(109)+chr(112)+chr(111)+chr(114)+chr(116)+chr(95)+chr(95)+chr(40)+chr(34)+chr(109)+chr(97)+chr(114)+chr(115)+chr(104)+chr(97)+chr(108)+chr(34)+chr(41)')), '__globals': self.__globals, 'gate': gate}), self.__globals

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất