Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Sử dụng Multi Thread

17:08 08-08-2021 520 lượt xem 2 bình luận 00:12 10-08-2021

A  Long! E sử dung multi thread mà vẫn bị dơ ứng dụng. Anh có cách nào làm hết đơ ko ạ?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using KAutoHelper;
using System.Threading;
using System.Windows;
using System.IO;
using System.Runtime.CompilerServices;

namespace auto
{
  public partial class Form1 : Form, INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
      if (handler != null)
        handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
    #region data
    public static List<string> devices_all = new List<string>();
    public static List<Bitmap> BMP_all = new List<Bitmap>();
    #endregion
    public static bool _isStart ;
    public bool isStart
    {
      get => _isStart;
      set
      {
        _isStart = value;
        OnPropertyChanged();
        Auto(devices_all, BMP_all);
      }
    }

    public Form1 DataContext { get; }

    delegate void ThreadToStart();
    Thread _CheckImage;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      //CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
      this.DataContext = this;
    }

    void StartThread(ref Thread thread, bool checkFlag, ThreadToStart func)
    {
      if (checkFlag)
      {
        if (thread != null)
        {
          try
          {
            thread.Abort();
          }
          catch { }
        }
        thread = new Thread(() => { func(); });
        thread.IsBackground = true;
        thread.Start();
      }
      else
      {
        if (thread != null)
        {
          try
          {
            thread.Abort();
            thread = null;
          }
          catch { }
        }
      }
    }

    private static List<Bitmap> LoadBitmap()
    {
      List<Bitmap> lstBitmap = new List<Bitmap>();
      string[] fileArray = Directory.GetFiles(@"..\Debug\Data\", "*.png", SearchOption.AllDirectories);

      foreach (var iem in fileArray )
      {
        lstBitmap.Add((Bitmap)Bitmap.FromFile(iem));
      };
      
      return lstBitmap;
    }
    private static List<string> layDevice()
    {
      List<string> devices = new List<string>();
      devices = KAutoHelper.ADBHelper.GetDevices();

      return devices;
    }
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      LoadListView();
      isStart = false;
    }

    private void btPlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      isStart = !isStart;     
    }
    #region ham
    
   
    void LoadListView()
    {
      listView1.View = View.Details;
      listView1.GridLines = true;
      listView1.FullRowSelect = true;
      listView1.CheckBoxes = true;
      listView1.Columns.Add("Chon", 100);
      listView1.Columns.Add("Hoat dong", 100);
      
      ListViewItem itm;
      
      foreach (var deviceID in layDevice())
      {
        itm = new ListViewItem(deviceID);
        listView1.Items.Add(itm);
      }
    }   
    void Delay(int delay)
    {
      while (delay > 0)
      {
        Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(1));
        delay--;
        if (isStart)
          break;
      }
    }
    #endregion
    private void btHuy_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      isStart = false ;
      
    }    
    private void listView1_ItemChecked(object sender, ItemCheckedEventArgs e)
    {
      devices_all.Clear();
      ListView lsv = sender as ListView;
      if (lsv.CheckedItems.Count > 0)
      {
        foreach (ListViewItem itm in lsv.CheckedItems)
        {
          devices_all.Add(itm.Text);
        }
      }
      BMP_all = LoadBitmap();
    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      
    }

    void Auto(List<string> lstdevice, List<Bitmap> lstPMP)
    {

      StartThread(ref _CheckImage, isStart, () => {

        while (true)
        {
          this.Invoke(new Action(() =>
          {
            foreach (var deviceID in lstdevice)
            {
              foreach (var bmp in lstPMP)
              {
                Click_BMP(deviceID, bmp);
              }
            }
          }));
          Thread.Sleep(10);
        }
    });
    }
    void Click_BMP(string deviceID, Bitmap bmp)
    {
      var screen = KAutoHelper.ADBHelper.ScreenShoot(deviceID);
      
      var topPoint = KAutoHelper.ImageScanOpenCV.FindOutPoint(screen, bmp);
      var aa = KAutoHelper.ImageScanOpenCV.Find(screen, bmp);
     
      if (topPoint != null)
      {
        KAutoHelper.ADBHelper.Tap(deviceID, topPoint.Value.X, topPoint.Value.Y);
      };

    }
  }
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:54 08-08-2021
bạn cho nguyên cái vòng lặp vào invoke nên nó đơ. invoke chỉ cái nào update UI thôi bạn

Câu hỏi mới nhất