Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python lập trình game chơi bóng

22:29 03-06-2022 116 lượt xem 0 bình luận

Cho mình hỏi khi mình viết đoạn code game đỡ bóng trên python

from tkinter import *
import time
import random

class Ball:
    def __init__(seft, canvas, color):
        seft.canvas = canvas
        seft.id = canvas.create_oval(10, 10, 25, 25, fill=color)
        seft.canvas.move(seft.id , 100, 200)
        def draw(seft):
            seft.canvas.move(seft.id, -1, 0)

tk= Tk()
tk.title("Game for you")
tk.resizable(0, 1)
can = Canvas(tk, width= 400, height = 500)
can.pack()

bong = Ball(can, "red")
while 1:
    bong.draw() [x.   File "C:\Users\****\Videos\New folder\python\định nghĩa trong python\gamedobong.py", line 21, in <module>
    bong.draw()
AttributeError: 'Ball' object has no attribute 'draw']

    tk.update_idletasks()
    tk.update()
    time.sleep(0.01)
tới dòng này thì báo lỗi :

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\****\Videos\New folder\python\định nghĩa trong python\gamedobong.py", line 21, in <module>
    bong.draw()
AttributeError: 'Ball' object has no attribute 'draw'

Là sao vậy mọi người? Xin cách sửa lỗi

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất