Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Python cơ bản

22:04 14-11-2023 339 lượt xem 1 bình luận 22:05 14-11-2023

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và kiểm tra xem số đó có phải số nguyên tố

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
caodadanac đã bình luận 21:51 15-11-2023

def is_prime(n):
    if n <= 1:
        return False
    elif n == 2:
        return True
    elif n % 2 == 0:
        return False
    else:
        for i in range(3, int(n**0.5) + 1, 2):
            if n % i == 0:
                return False
        return True

n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))

if is_prime(n):
    print(f"{n} là số nguyên tố.")
else:
    print(f"{n} không phải là số nguyên tố.")
 

Câu hỏi mới nhất