Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python

10:17 12-01-2023 218 lượt xem 3 bình luận

viết chương trình nhập 2 số thực a và b. hỏi phép tính cần thực hiện sau đó in kết quả ra màn hình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
mt1234 đã bình luận 12:57 12-01-2023
# Nhập vào a, b
a = int(input("Nhập vào số a: "))
b = int(input("Nhập vào số b: "))

# Chọn phép tính
pt = str(input("Nhập vào phép tính bạn cần (+, -, *, ^): "))

# In ra kết quả
if pt=="+":
    print(a+b)
if pt=="-":
    print(a-b)
if pt=="*":
    print(a*b)
if pt=="^":
    print(a**b)

 

Câu hỏi mới nhất