Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

ngôn ngữ C

02:33 02-12-2021 990 lượt xem 1 bình luận

viết chương trình nhận vào tham số n là một số
nguyên dương rất lớn 
(độ dài tối thiểu 20 chữ số)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 15:35 04-12-2021
này tạo 1 kiểu dữ liệu mới gọi là BigInt rồi lưu.
gợi ý là sài chuỗi bên trong core để xử lý

Câu hỏi mới nhất