Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

môn tin học 10

19:25 12-01-2023 90 lượt xem 4 bình luận

Cho 3 số nguyên a, b, c.

Hãy sắp xếp những số đó theo thứ tự tăng dần.

Input: ba số nguyên a, b, c

Output: ba số nguyên sau khi được sắp xếp tăng dần

Ví dụ

INPUT OUTPUT

9 2 7 2 7 9

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
quydeptrai đã bình luận 09:09 01-02-2023
ok
quydeptrai đã bình luận 09:09 01-02-2023
ok
mt1234 đã bình luận 20:37 13-01-2023

Python code (tạo một hàm mới):

def sapxep_n(a, b, c):

  # Thêm a, b ,c vào 1 List
  n = [a, b, c]

  # Hai vòng lặp lồng nhau để so sánh và hoán đổi các phần tử trong danh sách
  for i in range(len(n)):
    for j in range(i+1, len(n)):
      if n[i] > n[j]:
        # Hoán đổi phần tử
        n[i], n[j] = n[j], n[i]
  return n

# Nhập vào a, b, c
a,b,c = map(int, input().split())

# In ra kết quả
print(' '.join(map(str, sapxep_n(a,b,c))))

Python code (Làm như bình thường):

# Nhập vào a, b, c
a,b,c = map(int, input().split())

# Thêm a, b ,c vào 1 List
n = [a, b, c]

# Hai vòng lặp lồng nhau để so sánh và hoán đổi các phần tử trong danh sách
for i in range(len(n)):
  for j in range(i+1, len(n)):
    if n[i] > n[j]:
      # Hoán đổi phần tử
      n[i], n[j] = n[j], n[i]

# In ra kết quả
print(' '.join(map(str, n)))

Python code (Dùng hàm sorted có sẵn):

# Nhập vào a, b, c
a,b,c = map(int, input().split())

# In ra kết quả
print(' '.join(map(str, list(sorted([a, b, c])))))

 

Câu hỏi mới nhất