Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mọi người giúp em với

18:38 18-03-2023 52 lượt xem 0 bình luận

Có k chuyến hàng ra đảo, có n đồ, đồ thứ i có khối lượng a[i]. Lấy lần lượt các đồ vật từ ngoài vào trong. Chiếc túi được may có tổng khối lượng m càng nhỏ càng tốt sao cho k chuyến lấy được hết n đồ

Yêu cầu: Tìm giá trị m nhỏ nhất

HANG.INP

- 2 số nguyên dương n,k (1<=k<=n<=10^5)

-Dãy số nguyên dương a[i] (a[i]<=10^9)

HANG.OUT

-Giá trị m nhỏ nhất

Ví dụ

HANG.INP

6 3

5 2 3 1 4 2

HANG.OUT

Giải thích: Do 2+3+1=6 hoặc 4+2=6

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất