Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

MN giúp em với

16:36 12-11-2023 66 lượt xem 1 bình luận

Cho một mảng gồm N phần tử (N<=10^6). Hãy tìm UCLN ,BCNN của các phần tử trong mảng A bằng C++

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
linhlinh910 đã bình luận 19:40 12-11-2023
#include

int tim_UCLN(int a, int b) {
while (b != 0) {
int temp = b;
b = a % b;
a = temp;
}
return a;
}

int tim_BCNN(int a, int b) {
return (a * b) / tim_UCLN(a, b);
}


int tim_UCLN_Array(int arr[], int n) {
int result = arr[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
result = tim_UCLN(result, arr[i]);
}
return result;
}

int tim_BCNN_Array(int arr[], int n) {
int result = arr[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
result = tim_BCNN(result, arr[i]);
}
return result;
}

int main() {
int n;
std::cout << "Nhập số phần tử trong mảng: ";
std::cin >> n;

int arr[n];
std::cout << "Nhập " << n << " phần tử: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
std::cin >> arr[i];
}

int UCLN = tim_UCLN_Array(arr, n);
int BCNN = tim_BCNN_Array(arr, n);

std::cout << "UCLN là: " << UCLN << std::endl;
std::cout << "BCNN là: " << BCNN << std::endl;

return 0;
}

Câu hỏi mới nhất