Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi về nhập xuất trong Java

21:46 02-05-2017 4.147 lượt xem 7 bình luận 23:12 02-05-2017

Mọi người xem qua cho em mấy dòng này vợi.. Sau khi nhập xong  thì nó báo lỗi này ạ

Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException

Hàm Main

package thangVios.test;


import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

import thangVios.model.KhachHang;

public class TestKhachHang {
	static Scanner scn = new Scanner(System.in);
	static ArrayList<KhachHang> lstKhanhHang = new ArrayList<KhachHang>();
	@SuppressWarnings("resource")
	public static void menu() {
		System.out.println("----- CHỨC NĂNG -----");
		System.out.println("1. Nhập Thông Tin");
		System.out.println("2. Xuất Thông Tin");
		System.out.println("3. Tìm Kiếm Khách Hàng");
		System.out.println("4. Sắp Xếp Khách Hàng");
		System.out.println("5. Lưu Khách Hàng");
		System.out.println("6. Đọc Khách Hàng");
		System.out.println("7. Thống Kê");
		System.out.println("8. Thoát");
		System.out.println("Bạn chọn chức năng [1-8]: ");
		
		int chucNang =new Scanner(System.in).nextInt();
		switch (chucNang) {
		case 1:
			Nhap();
			break;
		case 2:
			Xuat();
			break;

		default:
			System.out.println("Bạn chỉ được nhập trong từ [1-8]");
			break;
		}
		scn.close();
	}

	private  static void Xuat() {
		System.out.println("========================================");
		System.out.println("Mã\tHọ và tên\t\tSố điện thoại");
		for (KhachHang kh : lstKhanhHang) {
			System.out.println(kh);
		}
		System.out.println("========================================");
	}

	@SuppressWarnings("resource")
	private static void Nhap()  {
		KhachHang khachHang = new KhachHang();
		
		System.out.println("Nhập Mã: ");
		int ma = new Scanner(System.in).nextInt();
		System.out.println("Nhập Tên: ");
		String hoTen = new Scanner(System.in).nextLine();
		System.out.println("Nhập Số điện thoại: ");
		String soDienThoai = new Scanner(System.in).nextLine();
		khachHang.setMa(ma);
		khachHang.setHoTen(hoTen);
		khachHang.setSoDienThoai(soDienThoai);
		lstKhanhHang.add(khachHang);
		
	}

	public static void main(String[] args)  {
		while(true){
			menu();
		}
	}

}

Class Khach Hang

package thangVios.model;

public class KhachHang {
	private int ma;
	private String hoTen;
	private String soDienThoai;
	public int getMa() {
		return ma;
	}
	public void setMa(int ma) {
		this.ma = ma;
	}
	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}
	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}
	public String getSoDienThoai() {
		return soDienThoai;
	}
	public void setSoDienThoai(String soDienThoai) {
		this.soDienThoai = soDienThoai;
	}
	public KhachHang(int ma, String hoTen, String soDienThoai) {
		super();
		this.ma = ma;
		this.hoTen = hoTen;
		this.soDienThoai = soDienThoai;
	}
	public KhachHang() {
		super();
	}
	@Override
	public String toString() {
	return this.ma+"\t"+this.hoTen+"\t\t"+this.soDienThoai;
	}
	
	
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
v.amuoi1996 đã bình luận 23:12 02-05-2017

quên không nói với bạn phải bỏ cái scn.close() phải bỏ đi hoặc đưa xuống dưới hàm nhập

giangnguyen9699 đã bình luận 23:09 02-05-2017

bỏ scn.close(); thử xem

v.amuoi1996 đã bình luận 23:04 02-05-2017

mình vừa test xong, bạn có nhập đúng kiểu mà bạn định nghĩa k đấy

 

v.amuoi1996 đã bình luận 22:53 02-05-2017

đưa hàm xuất xuống sau hàm nhập 

Câu hỏi mới nhất