Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi System.ComponentModel.Win32Exception:

23:34 22-08-2021 975 lượt xem 8 bình luận

khi mình debug nhấn vào link thì nó hiện ra lỗi System.ComponentModel.Win32Exception: 'The system cannot find the file specified.'

 

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace TextBlock_Inlines
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            this.Loaded += MainWindow_Loaded;

        }

        void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //var a = (Hyperlink)txbl1.Inlines.ElementAt(0);
            txbl3.Inlines.Add(new Run("www.HowKteam.com") { FontSize = 30 });
        }

        private void Hyperlink_RequestNavigate(object sender, RequestNavigateEventArgs e)
        {
            Process.Start(e.Uri.ToString());
        }
    }
}
 

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 20:22 23-08-2021
Đúng như anh Long nói
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 13:39 23-08-2021

bạn thiếu http:// hoặc https:// nha

 

Minh Sự Moderator đã bình luận 08:28 23-08-2021

Bạn bỏ cái đoạn code 
 

 Process.Start(e.Uri.ToString());

Thay bằng đoạn code bên dưới thử.
 

System.Diagnostics.Process.Start("http://www.webpage.com");

 

thailongpc đã bình luận 23:35 22-08-2021

đây là link ảnh

https://drive.google.com/file/d/16XuYUEA3o3V30z47LvRTar-sowZ8DXmu/view?usp=sharing

Câu hỏi mới nhất