Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lỗi 32 timeout

08:14 19-09-2022 275 lượt xem 1 bình luận

  void loaddata()
        {
                  
            command = ketnoi.CreateCommand();
            command.CommandText = "SELECT T.IDKH,KHN.TENKH, T.NAM, T.THANG, T.SODB, T.GIAGOC,T.THUE,T.TNUOC, T.CONG, T.TONGTIEN FROM TIEUTHU AS T INNER JOIN KHACHHANG AS KHN ON T.IDKH = KHN.IDKH WHERE T.SODB='"+txtMaKH.Text.Trim()+"' AND nam = "+cmbNamKH.Text+" ORDER BY T.THANG";
            adapter.SelectCommand = command;
            bangtam.Clear();
            adapter.Fill(bangtam);
                        
        }

 

NHỜ MỌI NGƯỜI CHỈ GIÚP MÌNH SAO MÌNH CODE NÀY THÌ KHI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG BỊ LỖI TIME OUT.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 23:35 20-09-2022
Bạn đã chạy thử câu query gốc mà code sinh ra chưa.

Câu hỏi mới nhất