Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lấy link và title của bài viết

10:46 05-05-2023 263 lượt xem 3 bình luận

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# URL của trang web cần lấy thông tin
url = 'https://insanelygoodrecipes.com/

# Lấy nội dung của trang web
page = requests.get(url).content

# Sử dụng Beautiful Soup để phân tích cú pháp của trang web
soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')

# Tìm tất cả các thẻ a chứa liên kết
links = soup.find_all('a')

# In ra các liên kết và tiêu đề tương ứng
for link in links:
    href="/redirect?Id=eRcEt8J4NRNTs%2f9jIov7EOZ3jVzS1Yxu%2f3BnLKGUQu0%3d"     title = link.string
    print(href, title)
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:48 05-05-2023

bạn có thể lưu note ở phần bài viết ấy

Fury Moderator đã bình luận 19:47 05-05-2023

nên lưu note bên bài viết cho đỡ trôi bạn 

mt1234 đã bình luận 18:54 05-05-2023

Cần cài thêm extension j k bạn?

Câu hỏi mới nhất