Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lập trình c++

21:54 03-05-2023 368 lượt xem 7 bình luận

in ra các số nguyên tố từ 2 đến n

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:52 05-05-2023
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap vao so nguyen n: ";
  cin >> n;

  // Kiểm tra từng số từ 2 đến n
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    bool is_prime = true;

    // Kiểm tra xem số i có phải là số nguyên tố không
    for (int j = 2; j < i; j++) {
      if (i % j == 0) {
        is_prime = false;
        break;
      }
    }

    // Nếu i là số nguyên tố, in ra i
    if (is_prime) {
      cout << i << " ";
    }
  }

  return 0;
}

Chương trình bắt đầu bằng cách yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên n.

Sau đó, chương trình sử dụng một vòng lặp for để kiểm tra từng số từ 2 đến n.

Trong mỗi vòng lặp, chúng ta sử dụng một biến boolean is_prime để kiểm tra xem số hiện tại có phải là số nguyên tố hay không.

Chúng ta sử dụng một vòng lặp for khác để kiểm tra xem số hiện tại có chia hết cho các số từ 2 đến i-1 hay không. Nếu có, is_prime được gán bằng false và vòng lặp for bên trong sẽ kết thúc bằng lệnh break.

Nếu is_prime vẫn là true sau khi kết thúc vòng lặp for bên trong, chúng ta biết số hiện tại là số nguyên tố. Do đó, chúng ta in ra số đó bằng lệnh cout.

Sau khi vòng lặp for bên ngoài kết thúc, chương trình sẽ kết thúc.

mt1234 đã bình luận 21:58 03-05-2023

Ủa lập trình siêu căn bản mà
Tuỳ vào giời hạn của đề nx nma sẽ dùng Sàng Nguyên Tố (nếu đề chỉ cho đến 10^7*5)

Tutu mình cho code mẫu

Câu hỏi mới nhất