Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

in các số nguyên tố và tính tổng các số hạng

22:00 09-05-2023 376 lượt xem 4 bình luận

chào mọi người. Làm thế nào để lập phương trình in các số nguyên tố từ 1 đến 100 và tính xem từ 1 đến 100 có bao nhiêu số hạng ạ. Dùng for, if, list, append

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 22:36 09-05-2023

bạn có thể sử dụng vòng lặp for, câu lệnh điều kiện if, danh sách (list) để lưu trữ các số nguyên tố, và phương thức append để thêm các số nguyên tố vào danh sách.

Cụ thể là:

 • Vòng lặp for được sử dụng để duyệt qua các số từ 1 đến 100.
 • Câu lệnh điều kiện if được sử dụng để kiểm tra xem số đang xét có phải là số nguyên tố hay không.
 • Danh sách prime_numbers được khởi tạo để lưu trữ các số nguyên tố.
 • Phương thức append được sử dụng để thêm các số nguyên tố vào danh sách prime_numbers.
# Khởi tạo danh sách lưu trữ các số nguyên tố
prime_numbers = []

# Vòng lặp từ 1 đến 100
for num in range(1, 101):
  # Kiểm tra số nguyên tố
  if all(num % i != 0 for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1)):
    # Nếu là số nguyên tố, in ra màn hình và thêm vào danh sách
    print(num)
    prime_numbers.append(num)

# In số lượng số hạng từ 1 đến 100
print("Số lượng số hạng từ 1 đến 100 là:", len(range(1, 101)))
# In số lượng số nguyên tố từ 1 đến 100
print("Số lượng số nguyên tố từ 1 đến 100 là:", len(prime_numbers))

 

Câu hỏi mới nhất