Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi cách giải bài tập python

20:57 04-05-2023 324 lượt xem 1 bình luận 18:46 08-05-2023

Mọi người cho em hỏi cách viết chương trình python nhập vào số tự nhiên N, tính tổng của các số tự nhiêu từ 1 đến N và chia hết cho 4 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:50 05-05-2023
N = int(input("Nhập vào một số tự nhiên N: "))
total = sum(range(1, N + 1))

if total % 4 == 0:
    print(f"Tổng các số từ 1 đến {N} là {total} và chia hết cho 4.")
else:
    print(f"Tổng các số từ 1 đến {N} là {total} và không chia hết cho 4.")

Giải thích:

Chương trình bắt đầu bằng cách nhập vào số tự nhiên N từ người dùng sử dụng hàm input() và chuyển đổi kiểu dữ liệu đầu vào thành số nguyên bằng cách sử dụng hàm int().

Tiếp theo, chúng ta tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N bằng cách sử dụng hàm sum() và hàm range() với tham số bắt đầu là 1 và tham số kết thúc là N + 1.

Sau đó, chúng ta kiểm tra xem tổng này có chia hết cho 4 không bằng cách sử dụng phép toán % và nếu chia hết, in ra một thông báo cho biết tổng này chia hết cho 4. Nếu không chia hết, chúng ta in ra một thông báo khác.

Cuối cùng, chương trình kết thúc.

Câu hỏi mới nhất