Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

hỗ trợ python

14:58 18-03-2023 245 lượt xem 0 bình luận

Đề bài 1: Dựa vào kiến thức đã được học về Python. Bạn hãy viết một chương trình trong

 

Python cho phép người dùng nhập 1 chuỗi dữ liệu từ trên giao diện với thông tin như sau:

 

55,60,15,70,25,40,100,80,90,35. Sau đó thực hiện các yêu cầu:

 

ü Kiểm tra yêu cầu người dùng cần phải nhập giá trị mới thực hiện công việc. Sau đó

 

chuyển thông tin từ chuỗi nhập vào về dạng danh sách với mỗi phần tử là số được

 

chia từ chuỗi trên. (1đ)

 

ü Thực hiện sắp xếp theo thứ tự giảm dần về mặt giá trị của các phần tử trong danh

 

sách lấy được và hiển thị danh sách ra ngoài giao diện (1đ)

 

ü Hiển thị danh sách các số lẻ về mặt giá trị và tính tổng của chúng rồi hiển thị ra giao

 

diện (2đ)

 

ü Sử dụng kiến thức được học để thống kê số lượng số 5 xuất hiện trong dãy số đã

 

cho ở trên (2đ)

 

ü Thực hiện lấy top 3 thông tin có giá trị cao nhất trong danh sách trên chuỗi đã cho

 

(2đ)

 

ü Thực hiện thống kê số lần xuất hiện của từng kí tự số trong chuỗi trên (2đ)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất