Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giúp em với ạ, em cảm ơn!

09:57 19-06-2022 198 lượt xem 1 bình luận 10:01 19-06-2022

nhập mảng gồm 46 số ngẫu nhiên. Kiểm tra xem trong đó những số nào có tổng các phần tử chia hết cho 7

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
buianhtai2017tq đã bình luận 10:48 19-06-2022

bool check(int n) {

sum = 0;

while(n>0) {

     int soCuoi = n % 10; // Lay so cuoi

     sum += soCuoi; // tinh tong cac chu so

     n /= 10; // giam n de lay soCuoi tiep theo

};

if (sum % 7 == 0 )

      return true;

return false;

}

// duyet mảng -> kiểm tra -> in cac so thỏa

.....

 

 

Câu hỏi mới nhất