Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giúp e với

18:33 08-11-2023 291 lượt xem 1 bình luận

Viết bằng ngôn ngữ lập trình C.
Viết cấu trúc Sinhvien gồm các thuộc tính mã sinh viên, họ tên, điểm toán, lý, hóa
Hãy tạo mảng cấu trúc gồm n sinh viên.
Hiển thị danh sách sinh viên dưới dạng bảng:
Mã SV Tên SV                 Điểm Toán    Điểm Lý    Điểm Hóa
010012 Đặng Duy Quân        4                   3             7.0
034343 Nguyễn Minh quang   4                  4              2.5
 

 

Viết hàm nhập, xuất sinh viên.
Viết hàm nhập, xuất n sinh viên.
Hiển thị thông tin sinh viên có tổng điểm lớn nhất, hiển thị thông tin sinh viên có tổng
điểm nhỏ nhất.
Hiển thị danh sách sinh viên theo thứ tự sắp xếp theo chiểu tăng dần của điểm toán.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
demon1 đã bình luận 10:29 09-11-2023
Cho các tự nhiên n1
, và n2
. Tìm các số nguyên n
sao cho: n1≤n2−100n+1≤n2
(1)

Input
Một dòng ghi hai số n1
và n2
. Các số cách nhau bởi dấu cách.

Output
Dòng đầu tiên ghi tổng số các số tự nhiên thỏa mãn (1). Dòng tiếp theo ghi các số tự nhiên thảo mãn (1), các số cách nhau bởi dấu cách. Nếu không có số tự nhiên thỏa mãn ghi chuỗi ký tự 'vo nghiem'

Câu hỏi mới nhất