Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Error login false: This browser or app may not be secure when using selenium

06:36 12-09-2022 131 lượt xem 0 bình luận

Chào mn!. Em có tạo một tool dùng selenium để đăng nhập youtobe tự động

 FirefoxDriverService service = FirefoxDriverService.CreateDefaultService(@"D:\dev");
                 service.FirefoxBinaryPath = @"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe";
              
                service.HideCommandPromptWindow = true;
               //FirefoxOptions options = new FirefoxOptions();
                // options.AddArguments("--user-agent=C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe");
                IWebDriver driver = new FirefoxDriver(service);


                driver.Manage().Window.Size = new Size(320,600);
                
                 driver.Url = url;
                driver.Navigate();
              

               
                WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(20));
               
                wait.Until(SeleniumExtras.WaitHelpers.ExpectedConditions.ElementIsVisible(By.XPath("//input[@id='identifierId']"))).SendKeys("abc@gmail.com");
                wait.Until(SeleniumExtras.WaitHelpers.ExpectedConditions.ElementIsVisible(By.XPath("//div[@id='identifierNext']//div[@class='VfPpkd-dgl2Hf-ppHlrf-sM5MNb']//button[@type='button']"))).Click();
                wait.Until(SeleniumExtras.WaitHelpers.ExpectedConditions.ElementIsVisible(By.XPath("//input[@type='password']"))).SendKeys("abc");
                wait.Until(SeleniumExtras.WaitHelpers.ExpectedConditions.ElementIsVisible(By.XPath(" //div[@id='passwordNext']//div[@class='VfPpkd-dgl2Hf-ppHlrf-sM5MNb']//button[@type='button']"))).Click();

 

 

Chạy lên thì khi click vào thì google không cho đăng nhập và báo This browser or app may not be secure !.. Làm sao có thể khắc phục được ạ... em xin trân thành cảm ơn 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất