Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

e mới học chưa hiểu nhập giá trị tính bài này ạ :(

11:34 24-11-2022 271 lượt xem 3 bình luận

Viết chương trình khai báo một con trỏ kiểu int và cấp phát cho con trỏ n ô nhớ (n nguyên dương nhập vào từ bàn phím). Nhập giá trị vào cho n ô nhớ đó, tính tổng và trung bình cộng của các giá trị vừa được nhập. Cuối cùng giải phóng vùng nhớ đã cấp cho con trỏ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
SkyLord đã bình luận 21:47 24-11-2022

#include<stdio.h>
int main(){
    int n;//n la so luong phan tu
    int *ptr;// Khai bao con tro ptr kieu int
    ptr = new int[n];//cap phat dong cho ptr la 1 mang co n phan tu
    printf("Nhap so phan tu: ");
    scanf("%d", &n);
    for(int i=0; i<n; i++){
        printf("Nhap [%d]: ", i);
        scanf("%d", &ptr[i]);
    }
    int sum=0;//sum la bien tong n phan tu
    for(int i=0; i<n; i++){
        sum += ptr[i]; //sum = sum + ptr[i]
    }
    printf("Tong cac phan tu: %d\n", sum);
    float agv = sum/n;//agv la bien trung binh cong
    printf("Trung binh cong cac gia tri vua nhap: %.2f\n", agv);
    delete ptr;//giai phong vung nho cho con tro ptr
    return 0;
}

Câu hỏi mới nhất