Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Dùng while, do while lập menu

20:07 21-11-2022 102 lượt xem 0 bình luận 20:26 21-11-2022

Viết chương trình có giao diện là một menu lựa chọn 1 trong 4 phép tính (+ - * / ) và lựa chọn thoát. Khi người dùng chọn lựa chọn nào sẽ xử lý tương ứng. + Với 4 phép tính thì cho người dùng nhập tiếp 2 số nguyên a và b. Thực hiện phép tính đã chọn với 2 số đó (lưu ý lỗi chia 0 và kết quả phép chia phải làm tròn lấy 2 chữ số thập phân). + Với lựa chọn thoát thì sẽ kết thúc chương trình. + Sau khi lựa chọn và tính 1 kết quả phép tính tương ứng, chương trình thể hiện lại menu cho người dùng tiếp tục có lựa chọn phép tính hay thoát để kết thúc.
Mọi người giúp em với em cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất