Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Đếm Cặp Đôi (c++)

21:09 13-09-2022 553 lượt xem 0 bình luận

Cho dãy số A gồm n phần tử nguyên dương A1,A2,…,An. Mỗi phần tử có giá trị không vượt quá 10^9 và n≤10^5. Một cặp số được gọi là cặp tương đồng với x, nếu cặp số này có tổng bằng số x cho trước nào đó.

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong dãy số A có bao nhiêu cặp số (Ai;Aj) tương đồng với xx (có nghĩa là Ai+Aj=x) với i<ji<j.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất