Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Data Binding User Control Winform

18:20 06-12-2017 699 lượt xem 4 bình luận 02:16 10-12-2017

Chào các bạn mình gặp vấn đề trong việc binding thuộc tính giữa các user control , mình đã tham khảo 1 số cách nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề 

Ví dụ ở đây mình tạo User control chứa  TextBox và cài đặt thuộc tính TextValue để lấy hoặc gán giá trị cho thuộc tính text của TextBox và ở hàm main mình khởi tạo 2 user control text box và thực hiện binding thuộc tính TextValue  thì nó không hoặc động như khi binding giữa 2 control TextBox bình thường.

Cảm ơn các bạn đã đọc, mình mong sớm nhận được câu trả lời giải quyết vấn đề này

 [ComplexBindingProperties("TextValue")]
  public partial class TBUS : UserControl,INotifyPropertyChanged
  {
    
    public TBUS()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public string TextValue
    {
      get
      {
        return textBox1.Text;
      }

      set
      {
        textBox1.Text = value;
        OnPropertychanged("TextValue");
      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    public virtual void OnPropertychanged(string n)
    {
      if (PropertyChanged!=null)
      {
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(n));
      }
    }
  }

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:44 06-12-2017

thuộc tính do bạn tự tạo ra để thằng khác binding nó như 1 properties thì bạn phải tạo

Dependency properties

bạn tham khảo đây nhé

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/advanced/dependency-properties-overview

https://www.wpftutorial.net/DependencyProperties.html

 

Đỗ Trí Nhân đã bình luận 00:25 10-12-2017

APCS1 - K17 - KHTN đúng không bạn, thấy tên quen quá 

Câu hỏi mới nhất