Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

danh sách sinh viên

21:25 16-09-2023 103 lượt xem 0 bình luận

dùng danh sách liên kết quản lí sinh viên trong lớp gồm mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh , điểm tổng kết 

thực hiện săắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần

thêm một bạn có điểm 8.5 vào danh sách

xóa bạn có điểm dưới 4.0

ngôn ngữ C#

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất