Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

cơ sở dữ liệu

16:00 18-03-2022 358 lượt xem 1 bình luận

đề tài công văn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 13:41 19-03-2022
Bạn có thể tạo ra 1 database với bảng CongVan (ID, MASO, TEN, NGAYTHUCHIEN,NGAYKETTHUC,MOREINFO) và bảng NguoiThucHien(ID, TEN, SODIENTHOAI, EMAIL, MORE INFO), trong dó TEN NguoiThucHien sẽ tham chiếu tới TEN của bảng CongVan. Mình nghĩ là thế

Câu hỏi mới nhất