Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

câu hỏi bài tập SQL

16:55 15-05-2023 167 lượt xem 2 bình luận

1.2 Cho lược đồ cơ sở dữ liệu với 3 lược đồ quan hệ sau:

GIAOVIEN (MAGV, TENGV, NGAYSINH, QUEQUAN)

MONHOC (MAMH, TENMH, SOTC)

DANGKY (MADK, MAGV, MAMH, PHONGHOC, SOTUAN )

BANGCAP (MAGV, BANGCAP)

Hãy hiển thị tổng số lượng giáo viên đã đăng ký dạy môn học có tên “Cơ sở dữ liệu” :

MaGV, TENGV, [TỔNG SỐ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ]

xin giải hộ em với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 15:43 21-05-2023
SELECT GIAOVIEN.MAGV, GIAOVIEN.TENGV, COUNT(DANGKY.MAMH) AS TONG_SO_MON_HOC_DANG_KY
FROM GIAOVIEN
JOIN DANGKY ON GIAOVIEN.MAGV = DANGKY.MAGV
JOIN MONHOC ON DANGKY.MAMH = MONHOC.MAMH
WHERE MONHOC.TENMH = 'Cơ sở dữ liệu'
GROUP BY GIAOVIEN.MAGV, GIAOVIEN.TENGV

Kết quả của câu truy vấn sẽ hiển thị MAGV, TENGV và TONG_SO_MON_HOC_DANG_KY (tổng số môn học đăng ký) cho các giáo viên có tên "Cơ sở dữ liệu".

manhsy đã bình luận 10:19 16-05-2023

select MaGV, TENGV, sum(mamh) as N'TỔNG SỐ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ'

from giaovien join dangky on dangky.magv=giaovien.magv

join monhoc on monhoc.mamh=dangky.mamh

where tenmh=N'cơ sở dữ liệu'

group by MaGV, TENGV

 

Câu hỏi mới nhất