Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cần giúp để hiểu rõ thuật toán java

18:53 17-07-2017 547 lượt xem 0 bình luận

chào các bác! e có kiếm đuwọc 1 cái code chuyển từ String sang dạng tính toán java. mà nó khó hiểu quá. nhờ bác nào miêu tả thuật toán nó như nào ạ ?


import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author 8470p
 */

public class PostfixConverter {
public static double eval(final String str) {
  return new Object() {
    int pos = -1, ch;

    void nextChar() {
      ch = (++pos < str.length()) ? str.charAt(pos) : -1;
    }

    boolean eat(int charToEat) {
      while (ch == ' ') nextChar();
      if (ch == charToEat) {
        nextChar();
        return true;
      }
      return false;
    }

    double parse() {
      nextChar();
      double x = parseExpression();
      if (pos < str.length()) throw new RuntimeException("Unexpected: " + (char)ch);
      return x;
    }

    // Grammar:
    // expression = term | expression `+` term | expression `-` term
    // term = factor | term `*` factor | term `/` factor
    // factor = `+` factor | `-` factor | `(` expression `)`
    //    | number | functionName factor | factor `^` factor

    double parseExpression() {
      double x = parseTerm();
      for (;;) {
        if   (eat('+')) x += parseTerm(); // addition
        else if (eat('-')) x -= parseTerm(); // subtraction
        else return x;
      }
    }

    double parseTerm() {
      double x = parseFactor();
      for (;;) {
        if   (eat('*')) x *= parseFactor(); // multiplication
        else if (eat('/')) x /= parseFactor(); // division
        else return x;
      }
    }

    double parseFactor() {
      if (eat('+')) return parseFactor(); // unary plus
      if (eat('-')) return -parseFactor(); // unary minus

      double x;
      int startPos = this.pos;
      if (eat('(')) { // parentheses
        x = parseExpression();
        eat(')');
      } else if ((ch >= '0' && ch <= '9') || ch == '.') { // numbers
        while ((ch >= '0' && ch <= '9') || ch == '.') nextChar();
        x = Double.parseDouble(str.substring(startPos, this.pos));
      } else if (ch >= 'a' && ch <= 'z') { // functions
        while (ch >= 'a' && ch <= 'z') nextChar();
        String func = str.substring(startPos, this.pos);
        x = parseFactor();
        if (func.equals("sqrt")) x = Math.sqrt(x);
        else if (func.equals("sin")) x = Math.sin(Math.toRadians(x));
        else if (func.equals("cos")) x = Math.cos(Math.toRadians(x));
        else if (func.equals("tan")) x = Math.tan(Math.toRadians(x));
        else throw new RuntimeException("Unknown function: " + func);
      } else {
        throw new RuntimeException("Unexpected: " + (char)ch);
      }

      if (eat('^')) x = Math.pow(x, parseFactor()); // exponentiation

      return x;
    }
  }.parse();}


  public static void main(String[] args) {
    System.err.println(eval("1-2+3"));
  }
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất