Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

[C# Winform] Chèn icon vào ComboBox?

21:39 12-06-2017 1.493 lượt xem 2 bình luận 08:09 13-06-2017

Chào mọi người

Như trên tiêu đề bài viết, làm thế nào để chèn icon minh hoạ cho mỗi option trong 1 ComboBox ạ?

Hình demo: http://csharpcorner.mindcrackerinc.netdna-cdn.com/UploadFile/BlogImages/12062010110913AM/iconcombo.jpg

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:52 12-06-2017

Winform thì cực rồi.

Có cái color selector tham khảo nè

class ColorSelector : ComboBox
{
  public ColorSelector()
  {
    DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed;
    DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
  }

  // Draws the items into the ColorSelector object
  protected override void OnDrawItem(DrawItemEventArgs e)
  {
    e.DrawBackground();
    e.DrawFocusRectangle();

    DropDownItem item = DropDownItem(Items[e.Index].ToString());
    // Draw the colored 16 x 16 square
    e.Graphics.DrawImage(item.Image, e.Bounds.Left, e.Bounds.Top);
    // Draw the value (in this case, the color name)
    e.Graphics.DrawString(item.Value, e.Font, new
        SolidBrush(e.ForeColor), e.Bounds.Left + item.Image.Width, e.Bounds.Top + 2);

    base.OnDrawItem(e);
  }
}

public class DropDownItem
{
  public string Value
  {
    get { return value; }
    set { this.value = value; }
  }
  private string value;

  public Image Image
  {
    get { return img; }
    set { img = value; }
  }
  private Image img;

  public DropDownItem() : this("")
  {}

  public DropDownItem(string val)
  {
    value = val;
    this.img = new Bitmap(16, 16);
    Graphics g = Graphics.FromImage(img);
    Brush b = new SolidBrush(Color.FromName(val));
    g.DrawRectangle(Pens.White, 0, 0, img.Width, img.Height);
    g.FillRectangle(b, 1, 1, img.Width - 1, img.Height - 1);
  }

  public override string ToString()
  {
    return value;
  }
}

 

Bien Nguyen đã bình luận 08:09 13-06-2017

Bạn phải custom image combobox thôi!

p.s: Mình cũng chưa dùng thử nữa, thấy nó không cần thiết :v 

Câu hỏi mới nhất